Nei til barn i feng­sel, List­haug

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - MA­SUD GHARA­HK­HA­NI Inn­vand­rings­po­li­tisk tal­s­per­son i Ar­bei­der­par­ti­et

Re­gje­rin­gen øns­ker å fort­set­te med å fengs­le asyl­barn uten å prø­ve mer hu­ma­ne al­ter­na­ti­ver.

I ste­det for inn­lå­sing på Tran­dum, el­ler lig­nen­de ste­der, vil Ar­bei­der­par­ti­et ha en ord­ning der for­eld­re­ne hel­ler på­fø­res fot­len­ke. Da sik­rer vi at barn ikke fengs­les sam­ti­dig som vi iva­re­tar sta­tens be­hov for å ha kon­troll på de som skal sen­des ut av lan­det.

Spille­reg­le­ne i asyl­ord­nin­gen er kla­re. De som får en­de­lig av­slag skal ut av lan­det. Det­te bør helst skje gjen­nom as­sis­tert re­tur. Vi har gode ord­nin­ger med re­tur­støt­te til de som vel­ger å sam­ar­bei­de med po­li­ti­et. Men det er sta­dig de som ikke rei­ser fri­vil­lig hjem. Da er po­li­ti­et nødt til å bru­ke tvangs­mid­ler som på­gri­pel­se og in­ter­ne­ring før ut­rei­se. Det er bru­talt, men nød­ven­dig hvis vi skal opp­rett­hol­de asyl­ord­nin­gens in­tegri­tet.

Tvangs­re­tur av barne­fa­mi­li­er er sva­ert kre­ven­de, både lo­gis­tisk og men­nes­ke­lig. Det kre­ver god plan­leg­ging og skån­som gjen­nom­fø­ring. For­di noen for­eld­re sa­bo­te­rer uttrans­por­te­rin­gen, kan det opp­stå dra­ma­tis­ke si­tua­sjo­ner som er trau­ma­ti­se­ren­de for bar­na. Po­li­ti­ets Ut­len­dings­en­het skal ha re­spekt for det ar­bei­det de gjør på veg­ne av sam­fun­net. Men å fengs­le barn på Tran­dum er ikke en god løs­ning. Re­gje­rin­gen plik­ter å fin­ne al­ter­na­ti­ver til feng­sel for barne­fa­mi­lie­ne som skal tvangs­re­tur­ne­res. Hvis de ikke gjør det er det brudd på både Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­kon­ven­sjo­nen, FNS Barne­kon­ven­sjon, og der­med også norsk rett. Det er re­gje­rin­gens an­svar å få en slutt på fengs­lin­gen av barn.

Det er bra at re­gje­rin­gen nå vil lage et mer «barne­venn­lig» al­ter­na­tiv til Tran­dum. Det er noe vi ab­so­lutt støt­ter. Men selv om fa­si­li­te­te­ne blir «hyg­ge­li­ge­re», så er det like fullt snakk om inn­lå­sing av barn. Inn­lå­sing skal kun bru­kes når alle and­re mu­lig­he­ter er ut­prøvd. Da­gens ord­ning, der det i rea­li­te­ten ikke fin­nes al­ter­na­ti­ver, er ikke bra nok. FNS barne­kon­ven­sjon er helt ty­de­lig: Fri­hets­be­rø­vel­se av barn skal kun gjen­nom­fø­res som ab­so­lutt sis­te mu­lig­het. Slik er det ikke i dag og re­gje­rin­gens for­slag tar hel­ler ikke hen­syn til det kra­vet.

Vi skyl­der bar­na at vi prø­ver alle and­re al­ter­na­ti­ver før vi set­ter dem i fengs­ler el­ler luk­ke­de mot­tak. Fot­len­ker som al­ter­na­tiv til fri­hets­be­rø­vel­se av barn er ikke en li­be­ra­li­se­ring av asyl­po­li­tik­ken, men en hu­man gjen­nom­fø­ring av re­tur­po­li­tik­ken. Barn hø­rer ikke hjem­me i feng­sel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.