Ny Ssb-hø­ring 1. mars

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

SSB-BRÅKET: Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) må for­be­re­de seg på nok en run­de med ube­ha­ge­li­ge spørs­mål om bråket i Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). 1. mars blir det ny hø­ring. Det ble Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té eni­ge om i går, opp­ly­ser ko­mité­le­der Dag Ter­je Andersen (Ap) til Da­gens Na­e­rings­liv.

Kon­troll­hø­rin­gen blir todelt, med en åpen og en luk­ket del. År­sa­ken til at den ene de­len luk­kes, er at hø­rin­gen vil om­hand­le hem­me­li­ge do­ku­men­ter som er unn­tatt of­fent­lig­het. Do­ku­men­te­ne er no­ta­ter fra mø­ter mel­lom de­par­te­men­tet og Ssb-le­del­sen. Imid­ler­tid har det vist seg at Fi­nans­de­par­te­men­tet gjor­de på­teg­nel­ser på no­ta­te­ne to da­ger før de ble sendt til Si­vil­om­buds­man­nen 10. ja­nu­ar i år. End­rin­ge­ne nev­nes først i et nytt brev til Si­vil­om­buds­man­nen seks da­ger se­ne­re. Det har en­kel­te med­lem­mer i kon­troll­ko­mi­te­en rea­gert sterkt på.

– Vi er kom­met i en si­tua­sjon hvor Fi­nans­de­par­te­men­tet har jus­tert på saks­pa­pi­re­ne len­ge etter at mø­te­ne som om­ta­les var fer­dig, ut­tal­te SVS Torgeir Knag Fyl­kes­nes (SV) tirs­dag.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.