– For tid­lig å fel­le en dom

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - BJØRN S. KRIS­TI­AN­SEN bsk@dagsavisen.no

AR­BEIDS­LIV: Ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) er mest opp­tatt av det Isf-rap­por­ten ikke sier noe om.

■ – Isf-rap­por­ten går bare fram til 2016. Lov­end­rin­gen had­de da vir­ket i kort tid. Det er for tid­lig å fel­le en dom etter så kort tid, sier Haug­lie til Dagsavisen.

Hun fort­set­ter:

– Rap­por­ten ser på den pe­rio­den der norsk øko­no­mi fikk en om­gang juling etter olje­pris­fal­let – det skjed­de vel­di­ge mye som føl­ge av kon­junk­tur­ned­gan­gen. Og rap­por­ten ser ikke på 2017. Ar­beids­le­dig­he­ten falt gjen­nom hele 2017. Sys­sel­set­tings­an­de­len, som har falt i nes­ten ti år, har i 2017 be­gynt å fla­te ut. Ung­doms­le­dig­he­ten har det sis­te året falt med drøyt 21 pro­sent.

Så un­der­stre­ker hun at hun hel­ler ikke kan si at lov­end­rin­gen har så mye å si for den po­si­ti­ve ut­vik­lin­gen gjen­nom fjor­året.

– Skjedd mye si­den 2016

Ar­beids­mi­nis­te­ren vi­ser til at det i rap­por­ten he­ter at det « er imid­ler­tid ikke mu­lig å skil­le re­for­men fra ef­fek­te­ne av ned­gangs­kon­junk­tu­ren i sam­me tids­pe­rio­de. Det er også mu­lig at re­for­men har bi­dratt til at sys­sel­set­tin­gen ikke har falt enda mer.»

Fors­ker­ne har imid­ler­tid tatt høy­de for kon­junk­tur­ned­gan­gen. Den skal ikke un­der­vur­de­res, men rok­ker hel­ler ikke ved kon­klu­sjo­ne­ne.

Haug­lie på­pe­ker vi­de­re at 2015 og 2016 «er kre­ven­de år å trek­ke kon­klu­sjo­ner fra».

– Ar­beids­mar­ke­det har end­ret seg ve­sent­lig etter 2016. Vårt ut­gangs­punkt da vi inn­før­te den nye lov­hjem­me­len, var å re­du­se­re ar­beids­gi­ver­nes ri­si­ko ved å an­set­te, sier hun, og slår fast at re­gje­rin­gen står ved grunn­prin­sip­pet om fas­te an­set­tel­ser.

– Iføl­ge rap­por­ten blir det fle­re mid­ler­ti­di­ge stil­lin­ger på be­kost­ning av fas­te. Hva ten­ker du om det?

– Men i 2017 ser det an­ner­le­des ut. De sis­te tal­le­ne fra SSB vi­ser en ned­gang i an­de­len mid­ler­ti­di­ge fra 2016 til 2017.

Kan jus­te­re

– Rap­por­ten kon­klu­de­rer med at lov­end­rin­gen har ført til la­ve­re jobb­sik­ker­het for alle. Hva er din kom­men­tar?

– Mye ty­der på at det skyl­des den ge­ne­rel­le kon­junk­tur­ned­gan­gen.

– Fors­ker­ne pe­ker på re­for­men.

– Men de sier også at de ikke kan skil­le ef­fek­ten av re­for­men fra ned­gan­gen. Og i den pe­rio­den er det ikke over­ras­ken­de at jobb­sik­ker­he­ten er la­ve­re. Le­dig­he­ten steg, det er ikke rart at det på­vir­ker folks jobb­sik­ker­het.

– Med la­ve­re jobb­sik­ker­het sik­tes det til at det ble fle­re mid­ler­ti­di­ge og faer­re fas­te job­ber.

– Hvis det er slik at fas­te stil­lin­ger gjø­res om til mid­ler­ti­di­ge, så er det et uro­vek­ken­de trekk. Men det er det for tid­lig å si noe om.

Hun sier re­gje­rin­gen, i den grad det skjer end­rin­ger som fø­rer til at trygg­he­ten i ar­beids­li­vet re­du­se­res, «selv­sagt vil se på det». Og hun sier re­gje­rin­gen er åpen for å jus­te­re kur­sen. Sam­ti­dig vi­ser hun til at det til høs­ten kom­mer yt­ter­li­ge­re forsk­ning som kan for­tel­le mer om ut­vik­lin­gen i ar­beids­li­vet også etter 2016.

FOTO: AR­NE OVE BERGO

– TID­LIG: Ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) me­ner det er for tid­lig å fel­le en dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.