Ar­bei­der­par­ti­et fort­satt i sum­pen

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - STIAN FYEN ASLAK BODAHL

■ ■ Ar­bei­der­par­ti­et hol­der seg fort­satt på et ka­ta­stro­falt lavt nivå på fe­bruar­må­lin­gen Opi­nion har la­get for Avi­se­nes Ny­hets­byrå (ANB). Med en opp­slut­ning på 21,4 pro­sent had­de par­ti­et mis­tet ti stor­tings­re­pre­sen­tan­ter om det var valg i dag. Én av fire som stem­te Ap ved val­get i fjor høst, har nå satt seg på gjer­det, vi­ser bak­grunns­tal­le­ne.

Inn­vand­ring

De dår­li­ge tal­le­ne kom­mer i kjøl­van­net av at par­ti­et har stram­met inn re­to­rik­ken i asy­log inn­vand­rings­po­li­tik­ken be­trak­te­lig. Både parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re og inn­vand­rings­po­li­tisk tal­s­per­son Ma­sud Ghara­hk­ha­ni har kom­met med en rek­ke kon­tro­ver­si­el­le ut­spill de sis­te uke­ne, blant an­net fle­re an­grep på Frp. Men det ser ut til at re­sul­ta­tet er blitt po­si­tivt for Frp, som går fram med 1,4 pro­sent­po­eng.

– Frps fram­gang er in­nen­for feil­mar­gi­nen, så det er for tid­lig å kon­klu­de­re, men tid­li­ge­re har si­tua­sjo­nen ofte va­ert at når det er mye snakk om inn­vand­rings­po­li­tikk, er det Frp som tje­ner på det, ikke Ar­bei­der­par­ti­et el­ler and­re par­ti­er. Det er nok en ri­si­ka­bel stra­te­gi for Ap å fo­ku­se­re for mye på inn­vand­ring, selv om det også er for­ståe­lig at de gjør det. Asyl og inn­vand­ring er en vik­tig sak for man­ge vel­ge­re, sier valg­fors­ker Jo­han­n­es Bergh ved In­sti­tutt for sam­funns­forsk­ning til ANB.

For­nøyd Jen­sen

Frp-le­der Siv Jen­sen sier hun ikke tror vel­ger­ne tror på at Ap skal føre en tøf­fe­re inn­vand­rings- og asyl­po­li­tikk.

– Stø­re le­det selv et ut­valg i Ap for noen år si­den som skul­le fram­stå tøf­fe­re på inn­vand­rings­fel­tet. Det ble det ikke noe av, og nå prø­ver de på nytt igjen. Men det­te har vel­ger­ne sett før, sier Jen­sen.

I lik­het med Ar­bei­der­par­ti­et og Høy­re har Frp også opp­levd fle­re metoo-sa­ker som har skapt mye støy rundt par­ti­et. Li­ke­vel har Frp holdt seg sta­bilt rundt 15-tal­let i fle­re år og ser ikke ut til å fal­le.

– De som har ansva­ret for den type sa­ker, må også ta kon­se­kven­se­ne. Par­ti­ene har en vik­tig rol­le ved å ha godt re­gel­verk og ru­ti­ner for å hånd­te­re sa­ke­ne, men jeg tror vel­ger­ne er mest opp­tatt av å få gjen­nom­slag po­li­tisk, sier Jen­sen.

NY MÅ­LING: Ap stram­met inn re­to­rik­ken i inn­vand­rings­po­li­tik­ken. Re­sul­ta­tet er fram­gang for Frp.

Mis­ter til gjer­det

Der­som må­lin­gen vil­le blitt valg­re­sul­ta­tet, had­de de bor­ger­li­ge sik­ret seg knap­pest mu­lig fler­tall med 85 man­da­ter. Det­te til tross for at både Venst­re og KRF hav­ner un­der sperre­gren­sa og både Rødt og MDG kar­rer seg opp på fire blank.

Valg­fors­ker Jo­han­n­es Bergh sier det il­lust­re­rer den guns­ti­ge si­tua­sjo­nen re­gje­rings­par­ti­ene er i om da­gen. Sam­ti­dig er ikke si­tua­sjo­nen helt bek­mørk for Ap.

– Venst­re og KRF ser ikke ut til å ha tjent på Aps fall. Ap mis­ter man­ge vel­ge­re til hjemme­sit­ter­grup­pa. Det er en si­tua­sjon som er mer guns­tig enn om de had­de mis­tet vel­ge­re til and­re par­ti­er. Ap kan vin­ne vel­ger­ne til­ba­ke hvis de be­gyn­ner å snak­ke mer om po­li­tikk og mind­re om skan­da­ler, sier Bergh.

Nest­le­der Ha­dia Tajik i Ar­bei­der­par­ti­et skri­ver i en SMS til ANB at re­sul­ta­tet ikke er godt nok.

– Det­te er tall vi ikke er for­nøy­de med. Fram­over vil vi job­be med å ut­vik­le ny po­li­tikk for å ska­pe fle­re ar­beids­plas­ser, (end­ring fra ja­nu­ar) et trygt og godt ar­beids­liv for oss alle og rett­fer­dig for­de­ling, sier Tajik.

Ka­ta­stro­fe for KRF

Sam­ti­dig som KRF in­ternt dis­ku­te­rer om de skal stå uten­for el­ler bli med i re­gje­ring, gjør par­ti­et nok en elen­dig må­ling og en­der un­der sperre­gren­sen med 3,6 pro­sents opp­slut­ning, en til­bake­gang på ett pro­sent­po­eng fra ja­nuar­må­lin­gen til Opi­nion. Fal­let be­tyr at par­ti­ets stor­tings­grup­pe vil­le ha krym­pet fra åtte til tre man­da­ter. Sta­dig fle­re av Krfs vel­ge­re set­ter seg på gjer­det. Par­ti­et ta­per også vel­ge­re til Høy­re og Frp. Nest­le­der Olaug Bolle­stad i KRF er ikke for­nøyd med må­lin­gen, men me­ner par­ti­et har «alle mu­lig­he­ter fram­over». – Vi skal bru­ke hver dag til å kjem­pe for bar­na, fa­mi­lie­ne, men­neske­ver­det og de som tren­ger det mest. Vi må vise vel­ger­ne hvor vik­tig KRF er for sa­ker som an­går folk i hver­da­gen, sier hun. (ANB)

FOTO: SI­RI ØVER­LAND ERIK­SEN

ELEN­DIG MÅ­LING: Med en opp­slut­ning på 21,4 pro­sent vil­le Ar­bei­der­par­ti­et ha mis­tet ti stor­tings­re­pre­sen­tan­ter om det var valg i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.