Mer til kol­lek­tiv

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Bus­ke­rud fyl­kes­kom­mu­ne øker sat­sin­gen på kol­lek­tiv­trans­port og be­vil­ger 20 mil­lio­ner eks­tra til for­må­let i år sam­men­lig­net med i 2017. Det in­ne­ba­erer at fyl­kes­kom­mu­nen, gjen­nom kol­lek­tiv­sel­ska­pet Bra­kar, i år bru­ker 404, 8 mil­lio­ner kro­ner på kol­lek­tiv­trans­port og skoleskyss, skri­ver fyl­kes­kom­mu­nen i en presse­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.