Rea­ge­rer på bom­mil­li­ar­der

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

VEISATSING: NAF li­ker ikke at Sta­tens veg­ve­sens sat­sing de nes­te åre­ne skal fi­nan­sie­res blant an­net ved å kre­ve inn over 40 mil­li­ar­der kro­ner i bom­pen­ger. – Igjen ser vi at det er vel­dig få vei­pro­sjek­ter som blir gjen­nom­ført uten bom­pen­ger, sier NAFS ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Stig Skjø­stad. Det skal kre­ves inn 42 mil­li­ar­der kro­ner i bom­pen­ger i seks­års­pe­rio­den 2018-2023, og da er ikke Nye Vei­ers pro­sjek­ter og by­in­ves­te­rin­ge­ne tatt med i regne­styk­ket. Skjø­stad et­ter­ly­ser en de­batt om hvor­dan vei­ene kan fi­nan­sie­res «på en bed­re måte, uten at det ram­mer lomme­boka til den en­kel­te ved høy­ere bom­sat­ser». Sta­tens veg­ve­sen skal byg­ge nye vei­er for om lag 135 mil­li­ar­der kro­ner fram til 2023. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.