Lo­ven­de ny in­flu­ens­a­pil­le

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

HELSE: Ja­pans­ke Shi­no­gi & Co har ut­vik­let en ny pil­le som iføl­ge fir­ma­et tar knek­ken på in­flu­en­sa på ett døgn. Medi­si­nen for­ven­tes å va­ere på mar­ke­det i Ja­pan al­le­re­de i mars, skri­ver Bloom­berg. Iføl­ge avi­sen skal fir­ma­et søke god­kjen­nel­se i USA og Euro­pa i som­mer, og medi­si­nen kom­mer der­for til Nor­ge tid­ligst nes­te vin­ter, skri­ver NRK. Steinar Mad­sen, medi­sinsk fag­di­rek­tør i Sta­tens lege­mid­del­verk, be­skri­ver lege­mid­de­let som spen­nen­de, men un­der­stre­ker at lege­mid­del­ver­ket fore­lø­pig vet alt­for li­te for å kun­ne si noe helt de­fi­ni­tivt om virk­nin­ger og bi­virk­nin­ger. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.