6,6 mil­li­ar­der i økte av­gif­ter med Frp i re­gje­ring

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

ØKER: Av­gif­te­ne har økt med rundt 6,6 mil­li­ar­der kro­ner i Frple­der Siv Jen­sens tid som fi­nans­mi­nis­ter. Hvor mye av det­te folk flest har be­talt, vi­tes ikke.

– Re­gje­rin­gen har kom­met med en meng­de av­gifts­øk­nin­ger som ram­mer de man­ge og skatte­let­tel­ser som gag­ner de få, sier Sp-le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum. Han me­ner van­li­ge folk har fått reg­nin­gen for man­ge av re­gje­rin­gens skatte­let­tel­ser og øv­ri­ge prio­ri­te­rin­ger.

– De som får av­gifts­let­tel­ser med den­ne re­gje­rin­gen, har mil­lion­inn­tekt og kjø­rer Te­s­la. De som ram­mes, har ikke råd til ny bil og kjø­rer en gam­mel Toyo­ta, sier han.

I et svar til Stor­tin­get opp­ly­ser fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) at end­rin­ger i mer­verdi­av­gift, saer­av­gif­ter, toll­av­gif­ter, sek­tor­av­gif­ter og ge­by­rer sam­let har økt med 6,6 mil­li­ar­der kro­ner fra 2014 til 2018. Da er trygde­av­gift, ar­beids­gi­ver­av­gift samt av­gift på arv og ga­ver holdt uten­om.

– Det mes­te av av­gifts­øk­nin­gen har kom­met etter ved­tak i Stor­tin­get uten forut­gå­en­de for­slag fra re­gje­rin­gen, skri­ver Jen­sen, i det som er et svar på et skrift­lig spørs­mål fra Sen­ter­par­ti­et om de sam­le­de av­gifts­end­rin­ge­ne etter re­gje­rings­skif­tet.

Men for­de­lings­ef­fek­ten av av­gifts­po­li­tik­ken, er det li­te å for­tel­le om. – Det fore­lig­ger in­gen in­for­ma­sjon som vi­ser om av­gif­te­ne be­las­tes pri­vat­per­soner el­ler na­e­rings­dri­ven­de el­ler hvor­dan av­gifts­inn­be­ta­lin­gen for­de­ler seg på uli­ke bran­sjer el­ler inn­tektsog for­mues­in­ter­val­ler, skri­ver Jen­sen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.