Uro­lig fe­rie­va­er

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ALEX­AN­DER VESTRUM

VA­E­RET: Kom­men­de uke er den sto­re vin­ter­fe­rie­pe­rio­den her i lan­det. Mens Nord­nor­ge får sta­bilt og kaldt va­er, svin­ger det mer i sør­li­ge de­ler av Nor­ge.

■ Iføl­ge stats­me­teoro­log Inet­he­re­se Pe­der­sen får Vest­lan­det i hel­gen vind fra ret­ning mel­lom sør og vest. Det vil også kom­me en del ned­bør, stort sett som snø i fjel­let og som regn i ytre strøk.

– Det blir av og på med ned­bør hele hel­gen, for­tel­ler me­teoro­lo­gen.

En bra søn­dag

Øst­lan­det inn­le­der hel­gen med snø, men så ven­tes det å roe seg. Søn­dag blir det sann­syn­lig­vis opp­hold hele da­gen.

– Søn­da­gen blir en bra dag, slår Pe­der­sen fast.

Øst­lan­det får li­te vind i hel­gen. Tem­pe­ra­tu­ren ven­tes å lig­ge rundt 0 gra­der på dag og å fal­le til minusgrader på nat­ta.

Midt-nor­ge in­klu­dert Mø­re og Roms­dal kan få noe ned­bør fre­dag, men ut­over lør­da­gen blir det bed­re va­er. Den­ne de­len av lan­det er litt mer skjer­met enn Vest­lan­det.

I Nord-nor­ge blir helge­va­e­ret det sam­me som det har va­ert en stund, med fra- lands­vind opp i ku­ling og li­te ned­bør.

Fort­satt sta­bilt i nord

Når det gjel­der man­dag og tirs­dag, får Nord-nor­ge fort­satt gans­ke sta­bilt va­er, selv om det kan kom­me en­kel­te snø­by­ger og fort­satt er kaldt. – I sør er det fort­satt usta­bilt. Det blir ned­bør, sa­er­lig man­dag. Men tirs­dag ser litt let­te­re ut, for­tel­ler me­teoro­log Inet­he­re­se Pe­der­sen.

Hvor det bes­te vin­ter­fe­rie­va­e­ret er, kom­mer an på per­son­lig smak.

– Det er av­hen­gig om du øns­ker mye snø el­ler ikke, sier me­teoro­lo­gen.

Mest ny­snø blir det i sør, mens de nord­li­ge de­le­ne har mer av­blås­te, har­de og ise­te om­rå­der.

Vin­ter­fe­rie

En be­ty­de­lig del av nors­ke sko­ler har vin­ter­fe­rie i uke 8, iføl­ge nett­si­den Time and Da­te. Det gjel­der Oslo, Akers­hus, Øst­fold, Vest­fold, Tele­mark, Aust-ag­der, Vest-ag­der, Hed­mark, de­ler av Horda­land, Sogn og Fjor­da­ne, Mø­re og Roms­dal, Trøn­de­lag og Nord­land. I Finn­mark va­rie­rer fe­rien, og noen sko­ler har bare fri i to el­ler tre da­ger den­ne uka.

Ro­ga­land og kom­mu­ne­ne Et­ne og Sveio i Horda­land har fe­rie al­le­re­de i uke 7. I uke 9 er det klart for vin­ter­fe­rie i Bus­ke­rud, Opp­land, Troms og de­ler av Horda­land, in­klu­dert Ber­gen.

(NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

MER SNØ: I Oslo skap­te sto­re snø­meng­der pro­ble­mer både for bil­tra­fikk og fot­gjen­ge­re på vei til sko­le og jobb tid­li­ge­re den­ne uka. Det kom­mer mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.