SMA OG SPIN­RAZA

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Syk­dom­men spi­nal mus­kel­atro­fi (SMA) hø­rer til en grup­pe av syk­dom­mer som er kjenne­teg­net ved at de mo­to­ris­ke cel­le­ne i rygg­mar­gen øde­leg­ges.

■ Spin­raza fra sel­ska­pet Bio­gen er den enes­te medi­si­nen som kan be­hand­le barn med den sva­ert al­vor­li­ge syk­dom­men.

■ Man­dag 12. fe­bru­ar av­gjor­de Be­slut­nings­fo­rum for nye me­to­der at per­soner un­der 18 år un­der en rek­ke for­ut­set­nin­ger skal få medi­si­nen. Kil­de: NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.