– Rus­sisk inn­blan­ding i USA

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

USA: USAS etter­ret­ning sier at de rus­sis­ke for­sø­ke­ne på å på­vir­ke ame­ri­kansk po­li­tikk fort­satt på­går, og at de ut­gjør en trus­sel mot mel­lom­val­get i no­vem­ber. Le­der­ne for CIA, FBI, NSA og tre and­re ame­ri­kans­ke etter­ret­nings­or­ga­ni­sa­sjo­ner er eni­ge om at Russ­land gjør like mye for å ska­de ame­ri­kansk po­li­tikk som i 2016. – Vi har al­le­re­de sett rus­sisk ak­ti­vi­tet og in­ten­sjo­ner om å for­sø­ke å på­vir­ke det nes­te val­get, ad­var­te Cia-di­rek­tø­ren Mike Pompeo. – Vi for­ven­ter at Russ­land fort­set­ter å bru­ke pro­pa­gan­da, so­sia­le medi­er og sym­pa­tis­ke tals­menn for å for­sø­ke å på­vir­ke val­get, ut­ta­ler etter­ret­nings­tje­nes­ten. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.