BARN I KRIG

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Fler­tal­let av bar­na som bor i konfliktområder bor i Asia. Men det er størst sann­syn­lig­het for barn i Midt­østen og Afri­ka å bo i konfliktområder. 40 pro­sent av bar­na i Midt­østen bor i kon­flikt­om­rå­de.

■ Barn er mer ut­satt for kon­flikt nå enn de sis­te 20 åre­ne.

■ Rap­por­ten vi­ser at an­tall barn som blir drept og lem­les­tet i krig har økt kraf­tig. An­tall an­grep på sko­ler og syke­hus har økt og at barn blir brukt som tak­tis­ke mål.

■ Sy­ria, Af­gha­ni­stan, So­ma­lia og Je­men er de ver­ste lan­de­ne å va­ere barn ak­ku­rat nå.

Kil­de: Redd Bar­na-rap­por­ten

«The war on child­ren»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.