Macron tru­er med Sy­ria-an­grep

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

FRANK­RI­KE: Pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron sier at Frank­ri­ke vil an­gri­pe Sy­ria hvis det kom­mer be­vis på at Sy­ria har brukt kje­mis­ke vå­pen mot si­vi­le. I fjor sa Macron at bruk av kje­mis­ke vå­pen vil­le va­ere å krys­se en «rød lin­je», og at det vil­le føre til an­grep fra Frank­ri­ke. – Så snart vi har be­vi­ser vil jeg gjø­re som jeg sa, ut­tal­te pre­si­den­ten til pres­sen tirs­dag kveld. Vi­de­re for­tal­te han at pla­nen er å an­gri­pe ste­det der ut­sky­tin­ge­ne blir gjort, el­ler der de blir or­ga­ni­sert. Det er ak­ti­vis­ter og red­nings­ar­bei­de­re som har an­kla­get den sy­ris­ke re­gje­rin­gen for å bru­ke kje­mis­ke vå­pen i kon­flik­ten i lan­det. Så langt har ikke Frank­ri­ke klart å be­vi­se at det stem­mer. I en te­le­fon­sam­ta­le med den rus­sis­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin fre­dag, ut­tryk­te den frans­ke pre­si­den­ten be­kym­rin­ger rundt den rap­por­ter­te bru­ken av klor­gass i den sy­ris­ke bor­ger­kri­gen. Russ­land er en av det sy­ris­ke re­gi­mets na­er­mes­te al­li­er­te. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.