Stil­ler ut den sto­re bling-drømmen

Pris­be­løn­net fo­to­graf og film­ska­per skild­rer «ge­ne­ra­sjon rik» på No­bel­sen­te­ret.

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - IDA MAD­SEN HESTMAN ida.mad­sen.hestman@dagsavisen.no

– Det var da fi­nans­kri­sen kom, og jeg do­ku­men­ter­te det, at det slo meg: Alt jeg har gjort si­den 90-tal­let – om pop­kul­tur, fashion, ma­te­ria­lis­me, kropps­bil­de, suk­sess, for­bruk, og den ame­ri­kans­ke drømmen – alt har en sam­men­heng.

Den pris­be­løn­ne­de fo­to­gra­fen og film­ska­pe­ren Lau­ren Gre­en­field har satt sam­men 25 års ar­beid til ett pro­sjekt: Ut­stil­lin­gen «Ge­ne­ra­tion Wealth», som åp­net på No­bels Freds­sen­ter den­ne uka. Her fin­ner vi fle­re kjen­te fjes, folk som er noe, blant alle de som vil va­ere noe – Tupac, Ice Cu­be, Hugh Hef­ner, An­na Wintour, Karl La­ger­feld; rike ung­dom­mer, en rus­sisk oli­gark, i en miks med van­li­ge mid­del­klas­se-folk som tar plas­tis­ke ope­ra­sjo­ner, som kler seg opp til skjønn­hets­kon­kur­ran­ser, el­ler pro­sti­tu­erer seg, for å opp­nå sam­me sta­tus som «de vel­lyk­ke­de». Men det­te er ikke en «Grea­test Hits», un­der­stre­ker Gre­en­field.

Har du ikke mas­se pen­ger, kan du late som.

Lau­ren Gre­en­field

Uli­ke be­set­tel­ser

Hun be­gyn­te å pluk­ke sam­men tid­li­ge­re foto­pro­sjek­ter av en helt an­nen grunn:

– Set­ter man alt i sam­men­heng, blir det en slags mo­ralsk for­tel­ling om uli­ke be­set­tel­ser, sier hun.

Mer kon­kret hand­ler det om den økte be­set­tel­sen av rik­dom, på tvers av geo­gra­fis­ke gren­ser, klas­ser og kul­tur, rundt om i ver­den. No­bels Freds­sen­ter er det førs­te ste­det ut­stil­lin­gen be­sø­ker i Euro­pa. I til­legg til ut­stil­lin­gen pre­sen­te­res pro­sjek­tet også som bok og do­ku­men­tar­film, som blir blant an­net vi­ses un­der film­fes­ti­va­len i Ber­lin, og som var åp­nings­film un­der årets Sun­dan­ce-fes­ti­val.

– Når jeg snak­ker om rik­dom, snak­ker jeg ikke kun om pen­ger. Det fin­nes en bre­de­re de­fi­ni­sjon. Det in­klu­de­rer hva som gir oss selv en ver­di, me­ner Gre­en­field.

Rik­dom be­stem­mes etter hva som an­se­es som ver­di­fullt i et mil­jø, som krav til ut­se­en­de og kropp. Det hand­ler om sek­su­ali­tet, el­ler det kan sim­pelt­hen hand­le om å va­ere kjent, og det å «bran­de» seg selv.

– «Fa­ke it till you make it». Har du ikke mas­se pen­ger, kan du li­ke­vel late som det. Å se rik ut, kan va­ere like ver­di­fullt som det å fak­tisk va­ere rik.

Rike og be­røm­te

– Lau­ren Gre­en­fields fo­to­gra­fi­er vi­ser oss hvor­dan sta­dig fle­re drøm­mer om å bli rike, vak­re og be­røm­te, og hvor­dan noe som star­tet i Ca­li­for­nia, USA for fle­re ti­år si­den, har spredt seg til alle ver­dens­hjør­ner. Det­te an­går man­ge, og vi hå­per at ut­stil­lin­gen vil få et stort og ungt pub­li­kum, sier ut­stil­lings­sjef ved No­bels Freds­sen­ter, Liv Astrid Sverd­rup.

– Man­ge freds­pris­vin­ne­re blir sett på som for­bil­der, men hva gjør det med oss når su­per­stjer­ner fra rea­li­ty­show blir våre vik­tigs­te for­bil­der, spør Sverd­rup.

– Vi vil in­vi­te­re til re­flek­sjon og de­batt om hvil­ke ver­di­er som er vik­ti­ge for oss – som en­kelt­per­soner og som sam­funn, og hvil­ke ver­di­er vi vil for­mid­le til nes­te ge­ne­ra­sjon.

Usik­ker­het

Gre­en­field hus­ker hun tenk­te over det un­der­veis, mens hun job­bet på pro­sjek­ter, at det­te med å se rik ut var så vik­tig for man­ge, at folk har job­bet og spart mas­se.

– Men der det tid­li­ge­re hand­let om å job­be hardt og spa­re for fram­ti­da, for å bi­dra til sam­fun­net, hand­ler det nå om and­re ver­di­er: «bling», kjen­di­se­ri, nar­sis­sis­me og in­di­vi­dua­lis­me.

Når vi ser alle dis­se for­tel­lin­ge­ne un­der ett, i én ut­stil­ling, blir noe ty­de­lig for oss, me­ner Gre­en­field.

– Vi ser kla­re­re hvor­dan ka­pi­ta­lis­men ut­nyt­ter usik­ker­het hos kvin­ner, for ek­sem­pel. Vi ser hvor­dan fat­ti­ge vil va­ere rike. Den post­kom­mu­nis­tis­ke ver­den vil va­ere rike. De gam­le vil va­ere unge, og de unge vil va­ere gam­le. Alle vil va­ere noe de ikke er. Og selv når de får det de vil ha, så er de ikke for­nøy­de.

Ilo­na, fo­to­graf og tid­li­ge­re mo­dell fra Lat­via, hjem­me i Mosk­va sam­men med dat­te­ren Michel­le (4), 2012.

Jackie og ven­ne­ne hen­nes med Ver­sa­ce-ves­ker bu­tik­ken i Be­ver­ly Hills i Ca­li­for­nia, 2007.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.