– Jeg syn­tes det var for tid­lig

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - BERNT ERIK PE­DER­SEN bernt.erik.pe­der­sen@dagsavisen.no

Det­te er of­re­nes his­to­rie, un­der­stre­ket re­gis­sør Erik Poppe da team­et bak fil­men «Utøya 22. juli» møt­te of­fent­lig­he­ten for førs­te gang i går.

■ – I star­ten var jeg vel­dig i tvil om jeg skul­le va­ere med. I lik­het med man­ge and­re syn­tes jeg det var alt­for tid­lig at fil­men skul­le la­ges.

Det­te sa Andrea Bernt­zen (19), som spil­ler ho­ved­rol­len i Erik Pop­pes film «Utøya 22. juli», da film­ska­per­ne og skue­spil­ler­ne i går møt­te pres­sen for førs­te gang.

Of­re­nes his­to­rie

Til uka drar Poppe og de 15 unge ama­tør­skue­spil­ler­ne til Ber­lin, der fil­men del­tar i ho­ved­kon­kur­ran­sen. Bernt­zen spil­ler ho­ved­rol­len som Kaia. Ung­dom­me­ne, som er mel­lom 15 og 20 år, ble valgt ut etter om­fat­ten­de au­dition­run­der lan­det rundt vin­te­ren og vår­en igjen­nom, for­tal­te Erik Poppe.

– Da jeg les­te Eriks regi­no­tat om fil­men, ble jeg over­be­vist. Opp­merk­som­he­ten skul­le va­ere på ung­dom­me­ne, ikke gjer­nings­man­nen. Det var vik­tig, me­ner Bernt­zen.

– Jeg har selv stilt meg spørs­må­let om det­te var for tid­lig, sier Erik Poppe.

– Men nå som vi har mis­tet kon­tak­ten med det som fak­tisk skjed­de på Utøya, er det ve­sent­lig å hol­de liv i of­re­nes his­to­rie. I en tid hvor vi ser ny­fa­scis­men duk­ke opp i Euro­pa må vi bli min­net om at det­te har skjedd og kan skje igjen, sier Erik Poppe.

– Det er sagt og skre­vet mye om ter­ro­ris­tens so­nings­for­hold og på­funn. Når vi snak­ker om 22. juli hand­ler det mye om min­nes­mer­ke og ri­ving av re­gje­rings­bygg. Vi øns­ker å kom­me vi­de­re fra det­te. Vi må vek­ke det kol­lek­ti­ve min­net om of­re­ne, om hvor­dan det fak­tisk var på Utøya, sier Poppe.

Mi­nutt for mi­nutt

Un­der presse­kon­fe­ran­sen ble det vist klipp fra fil­men, idet de førs­te skud­de­ne fal­ler, og ung­dom­me­ne flyk­ter i pa­nikk.

– Fil­men star­ter 14 mi­nut­ter før de førs­te skud­de­ne fal­ler. Skud­de­ne set­ter i gang et an­grep som va­rer i 72 mi­nut­ter. Jeg øns­ket å skild­re skud­de­ne mi­nutt for mi­nutt, og ska­pe et så vir­ke­lig­hets­na­ert bil­de som mu­lig, sa Poppe.

Alle de 15 ung­dom­me­ne blir med til Ber­lin, der fil­men vi­ses for førs­te gang man­dag mor­gen.

– Å bli tatt ut til Ber­lin er en an­er­kjen­nel­se vi set­ter sva­ert høyt. Det er en stor an­er­kjen­nel­se til skue­spil­ler­ne. De­res inn­sats ba­erer den­ne fil­men, un­der­stre­ket Erik Poppe.

– Jeg er 19 nå, det er snitt­al­de­ren på dem som var på Utøya. Det gjør vel­dig inn­trykk på meg at ung­dom­mer som meg, som oss, ble fra­tatt mu­lig­he­ten til å leve, kon­klu­der­te Andrea Bernt­zen un­der presse­kon­fe­ran­sen. ■

Re­gis­sør Erik Poppe og Andrea un­der gårs­da­gens presse­kon­fe­ran­se i for­bin­del­se med fil­men «Utøya 22 juli». FOTO: NTB SCANPIX

Bernt­zen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.