NM i sjarm

Når hør­te du sist Mo­torp­sycho i en norsk ung­doms­film? Mu­sikk­teft og gode rolle­fi­gu­rer sjar­me­rer seg tvers gjen­nom en noe hum­pe­te ro­ad­mo­vie for ung­doms­trin­net.

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Filmer - MO­DE STEINKJER

DRA­MA

«Los Ban­do» Regi: Chris­ti­an Lo Nor­ge, 2017

«Los Ban­do» er en av de fil­me­ne man ikke ser så ofte, la­get med stor gjen­kjen­ne­lig kja­er­lig­het til unge drøm­mer og ergo har den også en spe­si­fikk mål­grup­pe i sik­te. Men NM i Rock, hvem hus­ker nå det? Grim (Ta­ge Hog­ness) og Ak­sel (Ja­kob Dy­rud) er ven­ner si­den blei­e­sta­di­et. Nå er de i stemme­skif­tets ustø fase og ter­per på eget band i ga­ra­sjen på Helg­øya der de bor. Den sto­re drømmen for dem beg­ge er å kom­me og gå til topps i NM i Rock. Når ut­ta­ket kom­mer er det bare et par små ut­ford­rin­ger som må for­se­res. Det ene er at Ak­sel om mu­lig er ver­dens ver­ste vo­ka­list, uten å høre det selv. Og det som lå­ter bra med «auto­tu­ne» vil ikke på noen måte kun­ne skju­les når de står på en sce­ne. Det er dess­uten litt spedt med bare to i ban­det, og en am­bi­siøs au­dition en­der med at den en­som­me cel­lo­spil­le­ren Thil­da (Ti­ril Ma­rie Høi­stad Ber­ge) blir med. Hun er en kom­men­de go­th­rock­er og har at­skil­lig bein i nesa, al­de­ren til tross. Bare ni år gam­mel har hun med «lapp fra for­eld­re­ne» om at hun får lov til å bli med til Tromsø for å spil­le NM i Rock. Og for å kom­me dit slak­tes band­kas­se for å hyre Martin (Jo­nas Hoff Ofte­bro), byg­das bes­te ral­ly­sjå­før som er langt eld­re enn de and­re og tak­ker ja til opp­dra­get ute­luk­ken­de for å kom­me seg unna en kre­ven­de verk­sted­ei­er av en far (Nils Ole Ofte­bro) og en bror (Frank Kjosås) som får pinse­me­nig­he­ten til å blek­ne. Men med Hel­la­cop­ters, Big­bang og Mo­torp­sycho i spil­le­ren ba­erer det i vei nord­over i den all­tid kra­kils­ke bro­rens om­lak­ker­te Je­sus-van. Uten å gjø­re nevne­ver­dig num­mer av det, rush­er fil­men inn­om te­ma­er som vil be­rø­re noen hver. En­som­het og mob­bing, for­eld­re som skil­les, knus­te drøm­mer og det opp­rø­ret som må tas om man som ung skal fri­gjø­re seg selv fra press og for­vent­nin­ger. Kja­er­lig­he­ten til mu­sik­ken og venn­skap som set­tes på prø­ve er ka­ta­ly­sa­to­rer for en ro­ad­mo­vie der ut­vik­lin­gen føl­ger skje­ma na­er­mest til punkt og prik­ke. Med et skue­spil­le­r­en­sem­ble som age­rer al­de­ren ni til 17 løf­ter fil­men også fram sam­hand­ling og venn­skap på tvers av al­der, selv­føl­ge­lig på be­kost­ning av voks­ne som ikke vet å opp­fø­re seg. At fil­men tar brå om­vei­er inn­om den rene ko­me­di­en fun­ge­rer bare sånn pas­se. En bryl­lups­his­to­rie fø­rer få ste­der hen, mens et møte med Grims størs­te idol, den le­gen­da­ris­ke tromme­sla­ge­ren «The Ham­mer», spilt av Tur­bo-ne­gros gam­le vo­ka­list Hans-erik Dy­vik Hus­by, kun­ne blitt ut­nyt­tet i langt bed­re grad. At det også er en røm­lings­film der mu­sen i det­te til­fel­let le­ker med kat­ten sier seg kan­skje selv.

Voks­ne bi­rol­ler løf­ter fil­men, det sam­me gjør far og sønn Ofte­bro og Jo­nas Hoff Ofte­bro på egen hånd når han be­stem­mer seg for å vise at ta­len­tet er eg­net til å gå tvers gjen­nom ler­re­tet. Når da ikke Ti­ril Ma­rie Høi­stad Ber­ge stje­ler fil­men med her­lig fan­den­i­voldsk­het.

«Los Ban­do»s ma­nus­for­fat­ter Arild Trygge­stad er mål­be­visst hva gjel­der bred­den. Her er in­gen til­løp til å dyr­ke det ur­ba­ne el­ler det på­klist­ret kule, in­gen nese­grus be­und­ring av an­sikts­løse Dj-ido­ler el­ler nesa i Insta­gram. Hel­ler da det van­li­ge og nor­ma­le sett fra et land der slett ikke alle bor i ind­re Oslo. Helg­øya-land­ska­pet og vei­en nord­over bru­kes på bes­te vis av fo­to­graf Bjørn Stå­le Brat­berg, og type­gal­le­ri­et er varmt skild­ret en­ten det hand­ler om trøn­ders­ke bi­ke­re el­ler en je­sus-kladd med utur. Rock­en var visst ikke helt død li­ke­vel.

FOTO: BJØRN STÅ­LE BRAT­BERG/FILMBIN

«Los Ban­do» er en av de fil­me­ne man ikke ser så ofte, la­get med stor gjen­kjen­ne­lig kja­er­lig­het til unge drøm­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.