Smitt­somt hat

Tysk dra­ma­thril­ler som byr på noen hjerte­sk­ja­eren­de, opp­rø­ren­de og skik­ke­lig spen­nen­de øye­blikk.

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Filmer -

NYE FIL­MER

DRA­MA

Ut av in­tet»

(«Aus dem Nichts»/

«In the Fa­de»)

Regi: Fatih Akin Tysk­land/hel­las/eng­land, 2017

Det er sjel­dent man kan se en film to­talt uten for­hånds­kunn­ska­per i dis­se da­ger, men un­der­teg­ne­de ante ab­so­lutt in­gen­ting om «Ut av in­tet» før jeg gikk inn i kino­sa­len. Tro­lig den op­ti­ma­le må­ten å se den­ne tys­ke dra­ma-thril­le­ren på. Hvis du øns­ker å opp­le­ve «Ut av in­tet» på sam­me måte fore­slår jeg at du stop­per å lese nå. Men si­den du fort­satt hen­ger med kan vi ikke unn­gå å av­slø­re noen spo­ra­dis­ke plott­po­en­ger, i det som både fun­ge­rer som en tra­ge­die, et fa­mi­lie­dra­ma, po­li­tisk thril­ler og so­sial­rea­lis­tisk spen­nings­film.

Den ta­to­ver­te kinap­ut­ten Katja (Di­ane Kru­ger) gif­tet seg med den kur­dis­ke kjek­ka­sen Nuri Se­ker­ci (Nu­man Acar) mens han fort­satt satt i feng­sel, der han so­net en leng­re dom for hasj­smug­ling. Spol fram noen år, mens de er for­eld­re til den fem år gam­le søn­nen Rocco, og le­ver et idyl­lisk fa­mi­lie­liv i ut­kant­en av Ham­burg. Nuri har straigh­tet seg opp, og dri­ver et eget regn­skaps­fir­ma med kon­to­rer i by­ens tyr­kis­ke nabo­lag, mens Katja hjel­per med bok­fø­ring – og har fun­net seg til ret­te som hjemmemam­ma. I lø­pet av en helt al­min­ne­lig dag etter­la­ter Katja søn­nen på kon­to­ret til ekte­man­nen, og drar på spa sam­men med den høy­gra­vi­de beste­venn­in­nen Bir­git (Sa­mia Mu­ri­el Chan­crin).

På vei til­ba­ke opp­da­ger hun at po­li­ti­et har sper­ret av hele om­rå­det, og alt som er igjen av ekte­man­nens kon­tor er en ruin. Bom­bet i fil­ler i et at­ten­tat som etter­la­ter Katja som enke. Po­li­ti­et an­tar auto­ma­tisk at den av­døde ekte­man­nen hen­nes ble et of­fer for et opp­gjør i den kri­mi­nel­le un­der­ver­de­nen. De mis­ten­ker at Nuri had­de be­gynt å sel­ge dop igjen, og ble hen­ret­tet av den al­bans­ke, tyr­kis­ke el­ler kur­dis­ke ma­fia­en. Katja er hund­re pro­sent over­be­vist om at ekte­man­nen ald­ri vil­le ri­si­ke­re fa­mi­li­ens sik­ker­het, og kom­mer opp med en an­nen for­kla­ring. Fa­mi­li­en hen­nes ble et me­nings­løst of­fer for ny­na­zis­ter. Hun er sam­ti­dig åpen­bart i uba­lan­se; knust av sorg, i post­trau­ma­tisk sjokk og selv­me­di­si­nert med sterk­pul­ver. Etter at to mis­tenk­te en­de­lig blir på­gre­pet, for­sik­rer ad­vo­kat-kom­pi­sen Da­nilo (De­nis Moschit­to) at ter­ro­ris­te­ne vil til­brin­ge res­ten av li­vet i feng­sel. Katja er langt fra like over­be­vist, men ut­set­ter seg selv for et enormt press i sin kamp for å gi ekte­man­nen og søn­nen en form for rett­fer­dig­het. Re­gis­sør Fatih Akin («The Ed­ge of Hea­ven», «Soul Kitch­en») for­tel­ler his­to­ri­en i tre ak­ter, som har hver sin dis­tink­te vi­su­el­le stil og stem­ning. Det førs­te ka­pit­te­let har un­der­tit­te­len «Fa­mi­li­en», og er en regn­tung skild­ring av sorg, trau­ma­tisk sjokk og selv­mords­tan­ker. Mel­lom­par­ti­et «Rett­ferd» tar for seg retts­sa­ken mot de an­tat­te gjer­nings­per­sone­ne, mens «The Sea» for­flyt­ter seg til Hel­las mens de unn­gåe­li­ge kon­se­kven­se­ne av hen­del­se­ne de­to­ne­rer skik­ke­lig. Fatih Akin er selv an­nen­ge­ne­ra­sjons inn­vand­rer fra Tyr­kia, og lot seg in­spi­re­re av en rek­ke mord ut­ført av den tys­ke ny­na­zist­grup­pen «Na­tio­nal­sozia­lis­tisch­er Un­ter­grund». Ra­sis­tisk mo­ti­ver­te se­rie­mor­de­re som an­grep tyr­kis­ke og kur­dis­ke inn­vand­re­re i fle­re år.

Det er lett å se

hvor­for Di­ane Kru­ger ble til­delt pri­sen som bes­te skue­spil­ler un­der for­årets Can­nes-fes­ti­val. Hun er helt fe­no­me­nal i en eks­tremt kre­ven­de rol­le, som spen­ner over et bredt spek­ter av eks­tre­me fø­lel­ser. Fil­men som hel­het er mer ujevn; til dels me­to­disk og rys­ten­de tro­ver­dig i sin be­skri­vel­se av sorg og sjokk­ska­der, til dels en smu­le ka­ri­kert i skild­rin­gen av retts­kon­se­kven­se­ne. Ny­na­zis­te­nes hån­lig sne­r­ren­de for­svars­ad­vo­kat (Jo­han­n­es Krisch) er en så en­di­men­sjo­nal, hat­ver­dig skurke­skik­kel­se at han kun­ne ha sklidd rett inn i en na­zis­ploi­ta­tion-film fra sytti­tal­let. Den eks­plo­si­ve slut­ten har hel­ler ikke helt den kraf­ten Fatih Akin hå­per på, men Di­ane Kru­gers ny­an­ser­te kraft­pre­sta­sjon gjør egen­hen­dig «Ut av in­tet» til noe spe­si­elt.

■ ES­PEN SVENNINGSEN RAMBØL

Di­ane Kru­gers ny­an­ser­te kraft­pre­sta­sjon gjør egen­hen­dig «Ut av in­tet» til noe spe­si­elt. FOTO: ARTHAUS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.