Ri­i­ber dep­pet ikke over fjerde­plas­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - OLE HEN­RIK TVETEN

NES­TEN: Jarl Mag­nus Ri­i­ber kjem­pet om Ol-me­dal­je i kom­bi­nert­ren­net i nor­mal­bak­ke, men end­te til slutt på 4.-plass. Eric Fren­zel tok et nytt Ol-gull.

■ Kom­bi­nert­lø­per Ri­i­ber (20) tok i går Nor­ges sju­en­de fjerde­plass i OL. Det er plas­sen som tra­di­sjo­nelt be­teg­nes som eks­tra sur. I hele sju av Py­e­ong­chang­le­ke­nes 28 førs­te øvel­ser, alt­så 25 pro­sent, ble det norsk på den førs­te plas­sen uten­for sei­ers­pal­len.

Li­ke­vel hang ikke Ri­i­ber med ho­det i går.

– Jeg er for­nøyd med fjerde­plas­sen og tar det med meg som noe po­si­tivt. Jeg får kom­me sterkt til­ba­ke i de to sis­te kon­kur­ran­se­ne, sa han.

Han un­der­stre­ker at me­dal­je selv­sagt had­de va­ert bed­re, men gle­der seg over pre­sta­sjo­nen.

– Jeg sy­nes at det plas­se­rings­mes­sig er en sykt bra pre­sta­sjon, men i OL hand­ler det jo om me­dal­je­ne. Det er den sta­ti­stik­ken som hele ti­den står på alle Tv-er. Det er selv­føl­ge­lig surt, men jeg var rett og slett ikke sterk nok. Jeg skul­le hatt noen se­kun­der til etter hop­pin­gen.

Den nors­ke Ol-de­bu­tan­ten star­tet etter sin 2.-plass i hopp­ren­net 15 se­kun­der bak Fran­zjo­sef Rehrl fra Øs­ter­rike. Ri­i­bers plan var å hen­ge seg på ha­len av den grup­pen ut­øve­re han så for seg i lang­renns­løy­pa.

Det var kun på den sis­te kilo­me­te­ren det ble for tøft.

– Det var sykt gøy helt til sis­te­run­den. Jeg var egent­lig fer­dig etter det sis­te stø­tet til Fren­zel. Det var fryk­te­lig tungt, sa 20-årin­gen til Euros­port.

Tys­ke Fren­zel tok gul­let foran Aki­to Wata­be fra Ja­pan. Lu­kas Klap­fer fra Øs­ter­rike tok bron­sen. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

PO­SI­TIV: Jarl Mag­nus Ri­i­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.