DET HENDTE

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

1710: Lud­vig XV ble født 15. fe­bru­ar 1710, og var bare fem år gam­mel da han ble kon­ge av Frank­ri­ke. Hans inn­sats som re­gent er om­dis­ku­tert. I man­ge år re­gjer­te han un­der sterk inn­fly­tel­se av sin els­ker­in­ne, Ma­dame de Pom­pa­dour, som han traff på et maske­ball i 1745. For­hol­det ble fra først av be­trak­tet som skan­da­løst i hoff­kret­ser, ikke for­di Ma­dame de Pom­pa­dour var gift da hun inn­lot seg med kon­gen, men for­di hun ikke var av ade­lig byrd. Histo­ri­ker­ne reg­ner med at kon­gens for­hold til els­ker­in­nen var pla­to­nisk fra 1750. Der­et­ter kas­tet han seg ut i en rast­løs se­rie av kvin­ne­er­ob­rin­ger, noe som har gitt ham ry som en av de størs­te gra­buk­ke­ne i det frans­ke mo­nar­ki­ets his­to­rie. Lud­vig XV satt på tro­nen i 59 år.

1748: Fi­lo­so­fen Jere­my Bent­ham ble født i Lon­don. Bent­ham har gått inn i fi­lo­sofi­his­to­ri­en som grunn­leg­ger av uti­li­ta­ris­men, el­ler den kon­se­kvens­etis­ke nytte­fi­lo­so­fi, som i kort­het går ut på at størst mu­lig lyk­ke for flest mu­lig men­nes­ker bør va­ere det over­ord­ne­de mål for sta­tens virk­som­het. For in­di­vi­det bør det va­ere av­gjø­ren­de for et­hvert valg at det fø­rer til størst mu­lig lyk­ke. Bent­ham var også en tid­lig for­kjem­per for dyrs ret­tig­he­ter. I sitt tes­ta­men­te dik­ter­te han at hans jor­dis­ke lev­nin­ger skul­le pre­ser­ve­res og stil­les ut i en kor­ri­dor i Uni­ver­sity Col­le­ge Lon­don. Øns­ket ble del­vis etter­kom­met ved at Bent­hams hode ble mu­mi­fi­sert og skje­let­tet inn­støpt i voks. Det mu­mi­fi­ser­te ho­det fikk i ti­dens fyl­de et sta­dig mer opp­rø­ren­de ut­se­en­de, og måt­te til sist er­stat­tes med et hode av voks.

1965: Ca­na­da tok i bruk sitt nye na­sjo­nal­flagg, kjent som Map­le Le­af («lønne­bla­det»). Flag­get er­stat­tet en lo­kal va­ri­ant av det bri­tis­ke han­dels­flag­get, Red En­sign, med rød flagg­duk og Union Jack i venst­re hjør­ne. For­ut for flagg­skif­tet ras­te en lang og bit­ter strid i par­la­men­tet om hvor­dan ny­skap­nin­gen bur­de se ut. Flag­get med det røde lønne­bla­det på hvit bunn ble de­sig­net av his­to­ri­ke­ren, for­fat­te­ren og of­fi­se­ren Ge­or­ge St­an­ley. Un­der ar­bei­det la han vekt på å sty­re unna form­ele­men­ter som kun­ne vir­ke split­ten­de på lan­dets sam­men­sat­te be­folk­ning. Selv lønne­bla­det ble sti­li­sert for å unn­gå for sterk iden­ti­fi­ka­sjon med noen av de ti lønne­ar­te­ne som vokser vilt i Ca­na­da, og som har va­rie­ren­de ut­bre­del­se i de uli­ke pro­vin­se­ne. Li­ke­vel mak­tet ikke St­an­ley å gjø­re alle til lags. Da flag­get skul­le hei­ses førs­te gang på Par­lia­ment Hill i Ot­ta­wa 15. fe­bru­ar 1965, mot­tok de­sig­ne­ren ano­ny­me draps­trus­ler. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.