Dyre­po­li­ti med uom­tvis­te­lig po­ten­si­al

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - HAN­NA LUN­DE Kom­mu­ni­ka­sjons råd­gi­ver i Dyre vern­al­li­an­sen

Etter aten midt­veise­va­lu­e­rin­ga v dyre po­liti­ord­nin­gen i Trøn­de­lag ny­lig kom ut, blir dyre­po­li­ti­et i sa­ken «Fak­ker ikke fle­re dyre­mis­hand­le­re med dyre po­li­ti» frem­stilt som verdi­løs. Dyre vern­al­li­an­sen me­ner det­te vit­ner om mang­len­de for­stå­el­se for dyre po­liti­pro­sjek­tet og hvor­dan po­liti­ar­beid fun­ge­rer.

La oss først gå til­ba­ke og se på hvor for­dy­re po­liti­pro­sjek­tet i Trøn­de­lag ble etab­lert i ut­gangs­punk­tet: Få dyre­krim­sa­ker ble prio­ri­tert og etter­fors­ket av po­li­ti­et, spe­si­elt når dyr i na­e­ring var of­re­ne. Pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi, Guri Lar­sen, har sett det­te i sam­men­heng med at dyre­mis­hand­ling tro­lig ikke har blitt an­sett som al­vor­lig kri­mi­na­li­tet av po­li­ti­et. At de som be­går vold mot dyr også kan begå vold mot men­nes­ker, har va­ert en yt­ter­li­ge­re be­grun­nel­se for å styrke­inn­sat­sen mot dyre vel­ferds kri­mi­na­li­tet.

Eva­lu­e­rin­gen av pro­sjek­tet be­skri­ver sam­ar­beids­ut­ford­rin­ger i opp­star­ten mel­lom Mat­til­sy­net og po­li­ti­et, blant an­net på grunn av ut­skift­nin­ger i per­so­na­let. Selv om det er synd at det tok lang tid å få gode ru­ti­ner på plass, er jo for­må­let med pro­sjekteva­lu­e­rin­ger nett­opp å gå til­ba­ke, re­flek­te­re over pro­ses­sen og la­ere av fei­le­ne som er gjort. Når nye dyre­po­liti­en­he­ter nå grad­vis skal på plass over hele lan­det, vil den­ne la­er­dom­men tro­lig sør­ge for at sam­ar­bei­det blir langt mer ef­fek­tivt fra star­ten av.

En­kel­te hev­der at over­sik­ten over an­tall straffe­re­ak­sjo­ner vi­ser at dyre­po­li­ti­et ikke fun­ge­rer. Men for å kun­ne tol­ke slik sta­ti­stikk pre­sist, er det ve­sent­lig med en for­stå­el­se av hva som lig­ger bak tal­le­ne. Po­li­ti­et på­pe­ker at det har kom­met inn en rek­ke tips fra be­folk­nin­gen etter at ord­nin­gen ble opp­ret­tet. Det er na­tur­lig at det blir en del hen­leg­gel­ser når opp­merk­som­he­ten i be­folk­nin­gen øker og fle­re sa­ker blir meldt inn. Ikke alt som kan opp­fat­tes som dyre­mis­hand­ling er lov­stri­dig, kan be­vi­ses el­ler er så al­vor­lig at po­li­ti­et kan prio­ri­te­re etter­forsk­nin­gen.

Dyre­po­liti­pro­sjek­tet drei­er seg i stor grad om å ut­vik­le gode ru­ti­ner for etter­forsk­ning og sam­ar­beid med Mat­til­sy­net, bl.a. an­gå­en­de be­vis­sik­ring. Det­te er en tid­kre­ven­de pro­sess. Frem­over er det a vgjø­ren­de at po­li­ti­et og Mat­til­sy­net be­nyt­ter seg ef­fek­tivt av hver­and­res uni­ke res­sur­ser. Sam­men har de stør­re mu­lig­het enn noen gang til å gi dyr som ut­set­tes for ulov­lig van­skjøt­sel el­ler mis­hand­ling, trygg­he­ten og rett­fer­dig­he­ten de for­tje­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.