Ving­ling om for­eldre­per­mi­sjon

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - ANET­TE TRETTE­BERG­STU­EN Stor­tings­re­pre­sen­tant, Ar­bei­der­par­ti­et

I 2010 gikk

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land i bre­sjen for å fjer­ne pappa­kvo­ten på Høy­res lands­møte. Den var en mis­til­lit mot far, men­te hun. Da den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen ut­vi­det pappa­kvo­ten til 14 uker i 2013, men­te hun at re­gje­rin­gen bruk­te fedre­kvo­ten som et verk­tøy for like­stil­ling, noe de var mot­stan­de­re av. Noe av det førs­te Høy­re -og Frp- re­gje­rin­gen der­for gjor­de da de inn­tok re­gje­rings­kon­to­re­ne, var å re­du­se­re an­tall uker til far fra 14 til 10 uker.

Ad­vars­le­ne var man­ge,

blant an­net fra NHO, Vir­ke, LO, fors­ke­re og en sam­let op­po­si­sjon. Alle var sam­stem­te om at et kutt vil­le gi fed­re­ne mind­re tid hjem­me med sine barn. Helle­land kvit­ter­te med at da­gens fed­re stil­ler opp for un­ge­ne sine, og «Jeg tror de faer­res­te fed­re vil­le valgt mer per­mi­sjon i dag selv om det ikke var på­lagt». Det tok ikke lang tid før re­gje­rin­gens kri­ti­ke­re fikk rett. Al­le­re­de noen måneder etter end­rin­gen kun­ne NAV stad­fes­te at fed­re tok ut mind­re pappa­per­mi­sjon. Det var alt­så ikke slik at valg­fri­he­ten for lan­dets fed­re var så re­ell som Helle­land trod­de den var.

Fak­ta for­tel­ler oss

at pappa­kvo­ten har va­ert et at de mest treff­sik­re po­li­tis­ke virke­mid­le­ne vi har inn­ført. Hver gang vi i re­gje­ring har økt den, har den re­el­le ti­den fed­re­ne er hjem­me med bar­net sitt, økt til­sva­ren­de. Men for høyre­si­den var det ir­re­le­vant at til­ta­ket er en suk­sess: Det pas­set dår­lig med de­res ideo­lo­gi, der valg­fri­het på pa­pi­ret er vik­ti­ge­re enn valg­fri­het i prak­sis.

Det er ikke

noe nytt at Høy­re all­tid har blitt dratt mot­vil­lig og bak­lengs inn i frem­ti­da hva like­stil­lings­po­li­tik­ken. I den nye re­gje­rings­platt­for­men fikk Venst­re med seg Høy­re og Frp på å øke pappa­kvo­ten til 15 uker. Ikke det mest dra­ma­tis­ke, i og med at Ar­bei­der­par­ti­et al­le­re­de i høst fikk fler­tall for å på­leg­ge re­gje­rin­gen å øke kvo­ten til 14 uker, men like fullt et pris­ver­dig gjen­nom­slag. Som ny bar­ne- og like­stil­lings­minster skal Helle­land nå sty­re på en po­li­tikk hun selv ak­tivt har kjem­pet imot. Den­ne uken ving­let Helle­land seg til at hun nå sy­nes en tre­de­ling av for­eldre­per­mi­sjo­nen er til «å leve med». Men hun kun­ne ikke dy seg og måt­te leg­ge til at» jeg hå­per vi skal slip­pe å ha en egen kvo­te til far om noen år». Det­te er vit­ner om at hen­nes ideo­lo­gis­ke over­tro på at fed­res rett til mer per­mi­sjon skal lø­ses av seg selv, ikke er lagt vekk.

Da blir det eks­tra ko­misk at Helle­land som for noen se­kun­der si­den var mot­stan­der av pappa­kvo­te, nå kjef­ter på menn for­di de ikke tar ut mer per­mi­sjon, og på ar­beids­gi­ve­re for ikke å gi dem leng­re per­mi­sjon. En del ar­beids­gi­ve­re må ta seg sam­men, rett og slett, ut­tal­te Helle­land. Med det­te fra­skri­ver hun myn­dig­he­te­ne an­svar for å be­kjem­pe det kjønns­del­te ar­beids­mar­ke­det. I kjent høyre­stil gir Helle­land be­skjed om at like­stil­ling er noe du må skaf­fe deg selv, og kla­rer du ikke det er det din egen skyld. Hun

Den størs­te bremse­klos­sen er ikke fed­re­ne og ar­beids­gi­ver­ne, det er par­ti­et stats­rå­den selv re­pre­sen­te­rer, som i man­ge år øns­ket å fjer­ne pappa­kvo­ten helt.

over­ser struk­tu­re­ne som gjør at menn i stor grad blir sett på som for­sør­ge­re og kvin­ner som om­sorgs­per­soner, og at val­ge­ne hver og en av oss tar, tas in­nen­for dis­se struk­tu­re­ne. Det er hun som stats­råd som er an­svar­lig for å kom­me med til­tak for å bry­te dis­se struk­tu­re­ne. Pappa­kvo­ten er et til­tak som i år­ti­er har vir­ket mot nett­opp dis­se struk­tu­re­ne, der mød­re har vil­let be­hol­de meste­par­ten av per­mi­sjo­nen selv, og ar­beids­gi­ve­re som har hatt for­vent­nin­ger om at fed­re tar ut li­te per­mi­sjon. Den størs­te bremse­klos­sen er ikke fed­re­ne og ar­beids­gi­ver­ne, det er par­ti­et stats­rå­den selv re­pre­sen­te­rer, som i man­ge år øns­ket å fjer­ne pappa­kvo­ten helt.

BLE ADVART: Lin­da Hof­stad Helle­land gikk i bre­sjen for å fjer­ne pappa­kvo­ten på Høy­res lands 14 til ti uker ad­var­te et sam­let ar­beids­liv om føl­ge­ne av et slikt kutt.

FOTO: SARA JOHANNESSEN/NTB SCANPIX

møte i 2010, og da par­ti­et i re­gje­ring re­du­ser­te fra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.