Et slag for ver­dens ski­ho­ved­stad

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - RO­BERT SØ­REN­SEN Rode­løk­ka

Oslo, som ver­dens ski­ho­ved­stad, kom­bi­nert med et rikt ur­bant liv? Tenk tan­ken nå mens Nord­mar­ka er på sitt vak­res­te.

2500 kilo­me­ter med løy­per, en skog som be­gyn­ner der trik­ken stan­ser, fem­ten mi­nut­ter fra stor­by­li­vet.

In­ter­es­sen for ski­gå­ing, «cross coun­try» øker – blant tys­ke­re, fransk­menn, bri­ter, kan­skje ki­ne­se­re. Lan­ser be­gre­pet «the ur­ban ski­er», få dem hit, og opp i Mar­ka. Kom­mu­ne, ho­tel­ler, res­tau­ran­ter og ka­fe­er, Ru­ter, Ski­for­enin­gen, kul­tur kan gå sam­men om det­te.

In­struk­tø­rer og guid­er er på plass, sam­men med enk­le kart og trans­port. Plass for den er­far­ne og for den som øns­ker å for­sø­ke. Al­pin­bak­ke­ne glit­rer også i sola. Om kvel­den lok­ker stor­byen med sine til­bud. Er det en dag med dår­lig va­er, el­ler du rett og slett er lei skia og øns­ker å gjø­re noe an­net, lig­ger stor­byen fort­satt rett uten­for ho­tell­døra.

Mu­lig­he­te­ne er sto­re, for na­tur, kul­tur og ute­liv. In­gen and­re stor­byer har sam­me for­ut­set­nin­ger, på­står jeg. Alt er in­nen rekke­vid­de. Det er så en­kelt, men kre­ver inn­sats.

Jeg er stor­bru­ker av Mar­ka. Jeg li­ker å gå i en­som­me spor, langt unna folke­vand­rin­gen fra Sogns­vann til Ul­le­vål­se­ter. Jeg er blant dem som vil ha Mar­ka for meg selv. Men det er nok av plass til meg, og det er nok av plass til alle de and­re. Jeg vil­le bli glad for å møte en «ur­ban ski­er», som kom­mer hit for­di vi har noe som in­gen and­re har. Jeg vil fort­satt ha mine en­som­me spor hvor jeg kan nyte min fri­lufts­gle­de. Som­mer­en i Oslo til­byr også en uslåe­lig stor­by­kom­bi­na­sjon: Ly­se net­ter, fjord, øyer, skog og et stor­by­liv som ikke hvi­ler. Hvor­for ikke set­te i gang?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.