Va­er en tys­ter!

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - RONJA VINNENG Dram­men

Nå skal det

ikke len­ger va­ere til­latt å va­ere pas­siv til­skuer til slås­sing og vold i skole­går­den. En­de­lig! Det­te er et flott til­tak, som jeg hå­per vil bed­re hver­da­gen til ele­ve­ne. By­styre­ko­mi­té for opp­vekst og ut­dan­ning sa en­stem­mig ja til end­ring av reg­le­men­tet.

Jeg hå­per

at res­ten av Nor­ge føl­ger etter Dram­men.

Det nye punk­tet

i reg­le­men­tet er slik: «Alle ele­ver plik­ter å vars­le sko­lens an­sat­te el­ler le­del­se der­som de ob­ser­ve­rer volds­ut­øvel­se i skole­ti­den». Nå er det din plikt å si ifra. Ikke nøl, ikke va­er en pas­siv til­skuer, Ikke ig­no­rer, ikke over­se. Det er din plikt å stop­pe det­te. Det he­ter at «reg­ler er til for å bry­tes», i det­te til­fel­let hå­per jeg at alle føl­ger re­ge­len, og hol­der seg til det de nå er plik­tet til. Va­er stolt om du er en tys­ter. El­ler «snitch­er». Alle udu­ge­li­ge til­skue­re kan gå med den dår­li­ge sam­vit­tig­he­ten. Ikke bli en av dem. Se deg selv i spei­let, hvem vil du egent­lig va­ere?

Ele­ver har i alle år,

til alle ti­der blitt kalt tys­ter. Etter min me­ning er det på høy tid at vi kvit­ter oss med det­te ut­tryk­ket. Man skal va­ere stolt av å gri­pe inn. Jeg hå­per at la­erer­ne og and­re an­sat­te ved sko­len, ro­ser de ele­ve­ne som vel­ger å si ifra. Det er også

vik­tig at for­eld­re­ne snak­ker om det­te hjem­me, så alle vet at man SKAL si ifra. Nå er det din plikt.

Jeg les­te

at mob­bing ikke inn­går i den nye re­ge­len. Ut­dan­nings­di­rek­tør Jan Si­vert Jø­sen­dal sier at om de had­de tatt med alt i re­ge­len, da kun­ne vi få et «tys­ter­sam­funn» som in­gen vil ha.

Her er jeg uenig.

Man bør va­ere plik­tig til å si ifra om mob­bing også.

Gi meg et tys­ter­sam­funn!

Hel­ler det enn et til­skuer­sam­funn. Grip inn, si ifra og ta av­stand fra den­ne ukul­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.