Spike Lee

I STRUPEN PÅ TRUMPS USA

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - I FRANK­RI­KE Twit­ter: @mstein­kjer mode.steinkjer@dags­avi­sen.no Bla om: In­ter­vju med Lars von Tri­er

CAN­NES (Dags­avi­sen): Spike Lee er i strå­len­de hu­mør når Dags­avi­sen tref­fer han på top­pen av film­pa­las­set i Can­nes. Han hoi­er, ler seg fil­le­te, klap­per og he­ver ar­men med knyt­tet neve. Grun­nen er åpen­bar. USAS mest ra­sen­de re­gis­sør har kon­sen­trert sin­net sitt i en for­ry­ken­de ko­me­die som har ver­dens­pre­miere un­der årets Can­nes-fes­ti­val, og mot­ta­kel­sen og kri­tik­ke­ne er over­vel­den­de.

Ikke si­den «Do The Right Thing» og «Mal­colm X» har han greid å kom­bi­ne­re po­li­tisk ak­ti­vis­me med film­kunst på en så med­ri­ven­de og hel­het­lig måte som i ko­me­di­en «Blackkklans­man». Selv om hand­lin­gen lig­ger snart fem ti­år til­ba­ke i tid, hen­ger han bjel­la på da­gens Do­nald Trump, alt­breit og høyre­si­den. Ut­lø­se­rens navn nek­ter han å ta i sin munn, men kal­ler han bare «mot­her­fuck­er» og langt mind­re flat­te­ren­de kalle­navn.

– Unn­skyld språ­ket, men vi le­ver i så eks­tre­me ti­der at det er umu­lig å ikke ban­ne, sier han og gjen­tar sin egen ti­ra­de fra presse­kon­fe­ran­sen der han gikk rett i strupen på Do­nald Trump.

– Etter sli­ke hen­del­ser som Char­lottesvil­le, etter po­liti­vol­den mot svar­te, så er det na­tur­lig at fol­ket snur seg mot sin le­der og for­ven­ter hjelp der­fra. I ste­det blir de møtt med mer av det sam­me. Nå må vi våk­ne. Ha­tet sprer seg ikke bare i USA. Der­for er ikke «Blackkklans­man» en film som kun gjel­der det svar­te Ame­ri­ka. Vi har ikke an­net valg enn å kjem­pe, sier Spike Lee,

Svart mann i KKK

Det var «Get Out»-re­gis­sør Jor­dan Pe­ele som ga han his­to­ri­en om den svar­te po­liti­man­nen som i 1979 grei­de å in­fil­tre­re ra­sis­t­or­ga­ni­sa­sjo­nen Ku Klux Klan (KKK), og gjen­nom det knyt­te kon­takt til re­pub­li­ka­ne­ren og Kkk-le­de­ren Da­vid Duke. Rob Stal­l­worth bruk­te te­le­fo­nen som kom­mu­ni­ka­sjons­mid­del til en av­de­ling av kla­nen i Co­lo­ra­do. Gjen­nom ra­sen­de ti­ra­der mot svar­te og jø­der ble han in­vi­tert inn i den in­ners­te sir­ke­len. Til mø­te­ne og and­re treff send­te Stal­l­worth sin hvi­te kol­le­ga Flip Zim­mer­mann, som på Robs dik­tat ikled­de seg hans på­ståt­te hold­nin­ger og va­ere­måte. Slik av­dek­ket de hat­kri­mi­na­li­tet, mord­pla­ne­ne på svar­te ak­ti­vis­ter og re­pub­li­ka­ne­ren Da­vid Du­kes til­knyt­ning til KKK.

Spike Lee har valgt sa­ti­ren og ko­me­di­en som form, og Stal­l­worth og Flip Zim­mer­mann spil­les av hen­holds­vis John Da­vid Washing­ton og Adam Dri­ver. Men det er al­vor også, som de ekte bil­de­ne fra Char­lottesvil­le der en ny­na­zist med over­legg mei­er ned mot­de­mon­stran­ter med bil.

– Tra­ge­di­en i Char­lottesvil­le skjed­de etter at inn­spil­lin­gen var fer­dig, men da jeg bil­de­ne fra tra­ge­di­en, så hvor­dan bi­len skar inn i folke­meng­den og like etter fikk vite at ak­ti­vis­ten Heather Hey­er ble drept av den dritt­sek­ken, så viss­te jeg at den sce­nen skul­le inn i fil­men på en el­ler annen måte, sier han og me­ner Char­lottesvil­le-tra­ge­di­en var en vek­ker for alle.

– Men det var ikke jeg som skrev inn sce­nen i fil­men, den skrev seg selv inn, akku­rat som Da­vid Duke, hatak­ti­vis­te­ne og dritt­sek­ken jeg ikke kom­mer til

Den uka i au­gust vil Char­lottesvil­le va­ere et Ame­ri­kas «Ground Zero».

Spike Lee

å si nav­net på, skrev seg inn i fil­men av seg selv da de duk­ket opp på are­na­en. De ga oss en slutt­sce­ne på fil­men som var mye bed­re enn noe jeg selv kun­ne kom­met opp med. Dess­ver­re, sier Spike Lee, som gjen­nom hele sin kar­rie­re har brukt hu­mor, pop­kul­tur, his­to­ris­ke re­fe­ran­ser og ak­ti­vis­ti­ko­ner for å kom­me ra­sis­me og klasse­skil­le til livs.

Ka­pi­ta­li­se­rer på fryk­ten

I «Blackkklans­man» lar han for ek­sem­pel Har­ry Bela­fon­te va­ere den gam­le lede­stjer­nen som var tids­vit­ne til Kkk-lyn­sjin­gen av svar­te i sør­sta­te­ne.

– Ja. Det er dess­ver­re noen som ikke har skjønt at de tap­te den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen, og de har kom­met til mak­ten. De for­en­te sta­ter i Ame­ri­ka er bygd på folke­mord og sla­ve­ri. Folke­mor­det på ur­be­folk­nin­gen og for­bry­tel­sen mot det afri­kans­ke fol­ket. Og det er ikke an­ner­le­des i dag, sier han.

– Det er dis­se kref­te­ne som fort­satt ka­pi­ta­li­se­rer på fryk­ten de ska­per ved å pis­ke opp ha­tet mot im­mi­gran­ter, og ikke bare i USA. Det eks­tre­me høy­re er på fram­marsj i sto­re de­ler av ver­den, som Frank­ri­ke, i Tysk­land, i Eng­land med Brexit. De sel­ger frykt, og re­to­rik­ken de bru­ker er ikke ny. «Ame­rica first» var et slo­gan som ame­ri­kans­ke na­zis­ter og KKK bruk­te på 1920-30-tal­let. Det­te pluk­ker hva vi nå skal kal­le han opp og bru­ker det på nytt. His­to­ri­en gjen­tar seg.

– Der­for has­tet det med å få ut denne fil­men?

– Jeg viss­te vi had­de dår­lig tid.

Da vi skrev alle kon­trak­te­ne ved­rø­ren­de pro­duk­sjon og lan­se­ring stil­te jeg ett krav. Glem Os­car og den så­kal­te Os­car­se­son­gen, denne fil­men er bed­re enn som så. Da jeg fin­les­te ka­len­de­ren og så at 10. au­gust er en fredag, på da­gen ett år etter Char­lottesvil­le. Da skal fil­men ut. Det er in­gen annen dato som er ak­tu­ell, en dato jeg ser sik­ker på at alle høy­re­ra­sis­te­ne vil sam­les i Char­lottesvil­le for å mar­sje­re igjen, også for­di retts­sa­ken mot man­nen som kjør­te bi­len inn i folke­meng­den star­ter i Char­lottesvil­le man­dag 6. au­gust. Gate­sla­get ble en mi­nia­tyr­ut­ga­ve av bor­ger­kri­gen. Den uka i au­gust vil Char­lottesvil­le va­ere et Ame­ri­kas «ground zero», sier han med hen­vis­ning til tom­ten der de ter­ror­ram­me­de tvil­ling­tår­ne­ne sto i New York.

Riv Co­lum­bus

Han ser li­ke­vel håp i at alle sta­tu­ene og min­nes­mer­ke­ne etter sør­sta­te­nes hel­ter ri­ves ned. I Char­lottesvil­le er det sta­tu­en av ge­ne­ral Ro­bert E. Lee som ska­per uro­en, men det sam­me skjer fle­re ste­der i sør­sta­te­ne.

– I New Orleans er for ek­sem­pel alle de gam­le sør­stats­ge­ne­ra­le­ne fra bor­ger­kri­gen pak­ket ned. Den nes­te som ry­ker er sta­tu­en av Chris­to­fer Co­lum­bus i New York, føkk han! Jeg vet det er man­ge ita­li­ensk­ame­ri­ka­ne­re som fø­ler an­ner­le­des, men jeg me­ner at der den står rett foran Ti­me War­ner-byg­nin­gen i New York, hø­rer den ikke hjem­me len­ger.

Spike Lee for­tel­ler hva slut­ten på «Blackkklans­man» egent­lig skul­le va­ert i ste­det for de vir­ke­li­ge bil­de­ne fra Char­lottesvil­le, men for ikke å røpe noe ve­sent­lig av hand­lin­gen kan man trygt si at det hand­ler om en sce­ne som vi­ser at det KKK står for er høy­ak­tu­elt også i dag.

– Det fort­set­ter, og Gud som det fort­set­ter. Det fikk vi be­vi­set for med Char­lottesvil­le. Jeg vet ikke hva faen det er som skjer, men det jeg vet er at den fy­ren i Det hvi­te hus er all­mek­tig og alt som sies mot han blir «trum­pe­tert» som løg­ner og fals­ke ny­he­ter. Og den sam­me man­nen sit­ter på kof­fer­ten med atom­knap­pen? Jeg vet den ek­sis­te­rer, jeg så den sam­men med Ba­rack Oba­ma da ver­den så litt bed­re ut, sier Spike Lee, og leg­ger til med hen­vis­ning til den gode mot­ta­kel­sen av fil­men i Can­nes: – Jeg dri­ter i hva kri­ti­ker­ne sier, denne fil­men skal vi ta til ver­dens ende og borten­for. Vi lar oss ikke stan­se!

Det er dess­ver­re noen som ikke har skjønt at de tap­te den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen, sier Spike Lee som gy­ver løs på ny­na­zis­me, hat­kri­mi­na­li­tet og Do­nald Trump i fil­men «Blackkklans­man».

FOTO: VALERY HACHE/AFP/NTB SCANPIX

FOTO: AFP/NTB SCANPIX

Skad­de og sør­gen­de i Char­lottesvil­le etter tra­ge­di­en som Spike Lee me­ner vek­ket USA.

FOTO: CAN­NES FILM FES­TI­VAL

Top­her Grace spil­ler den tid­li­ge­re re­pub­li­ka­ne­ren og Kkk-le­de­ren Da­vid Duke, som var blant le­der­ne på ytre høy­re som pis­ket opp hat­stem­nin­gen i Char­lottesvil­le.

FOTO: CAN­NES FILM FES­TI­VAL

Ron Stal­l­worth og Flip Zim­mer­mann som in­fil­tre­rer Kla­nen, spil­les av hen­holds­vis John Da­vid Washing­ton og Adam Dri­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.