Na­er­mer seg full kol­laps

Flykt­nings­trøm­mer Mat­man­gel Hy­per­in­fla­sjon

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ISELIN STALHEIM MØLLER Iselin.stalheim.mol­ler@dags­avi­sen.no

KRISE: Pre­si­dent­val­get i Venezuela søn­dag for­and­rer ikke på noe – den dype hu­ma­ni­ta­ere kri­sa vil bare bli ver­re, sier La­tin-ame­ri­ka-eks­pert.

Kri­sa i Venezuela er hin­si­des alt man tid­li­ge­re har sett i freds­tid i La­tin-ame­ri­ka, sier første­ama­nu­en­sis Leiv Mar­stein­tre­det ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

– På bare ett til to år har flykt­ning­kri­sa i Venezuela vokst seg like stor som den i Co­lom­bia etter 50 år med bor­ger­krig. Det øko­no­mis­ke fal­let slår alle re­kor­der, in­fla­sjo­nen slår alle re­kor­der, in­fra­struk­tu­ren har to­talt kol­lap­set. Man­ge sli­ter med å brød­fø seg selv. I til­legg kom­mer en enorm hjerne­flukt, aka­de­mi­ke­re, in­ge­ni­ø­rer og le­ger flyk­ter fra lan­det, sier Mar­stein­tre­det.

Rikt, men lut­fat­tig

Venezuela an­slås å ha stør­re olje­re­ser­ver enn styrt­rike Sau­diAra­bia, men en full­sten­dig van­styrt øko­no­mi har ført til at lan­det be­fin­ner seg i en enorm hu­ma­ni­ta­er krise som bare blir ver­re uke for uke.

Den sit­ten­de pre­si­den­ten Ni­colás Ma­duro har hatt mak­ten si­den 2013 og har kjørt lan­det bare dy­pe­re ned i elen­dig­he­ten.

Venezuela na­er­mer seg nå full kol­laps. In­fla­sjo­nen er ven­tet å nå ufat­te­li­ge 13.000 pro­sent i 2018 og na­er­me­re 90 pro­sent av be­folk­nin­gen le­ver un­der fat­tig­doms­gren­sen. Kri­mi­na­li­te­ten øker i takt med ar­beids­le­dig­he­ten. Det er man­gel på mat og medi­si­ner og fle­re mil­lio­ner ve­ne­zu­e­la­ne­re har rømt lan­det i lø­pet av de sis­te par åre­ne.

Pre­si­dent­val­get søn­dag kun­ne va­ert en mu­lig­het til re­gime­skif­te, men val­get er ikke fritt.

Sen­tra­le op­po­si­sjons­kan­di­da­ter er blitt nek­tet å stil­le og op­po­si­sjo­nen boi­kot­ter val­get. Alt ty­der på at Ma­duro vil bli sit­ten­de. USA, EU og de fles­te nabo­lan­de­ne i La­tin-ame­ri­ka har al­le­re­de vars­let at de ikke vil an­er­kjen­ne re­sul­ta­tet.

Det har va­ert vold­som­me de­mon­stra­sjo­ner mot Ma­duros sty­re de sis­te åre­ne, fle­re er blitt drept i pro­tes­te­ne.

Fle­re sank­sjo­ner

Det er vans­ke­lig å se for seg at den sto­re gjen­opp­byg­gin­gen Venezuela står over­for for å kom­me seg ut av kri­sa, er mu­lig un­der det sit­ten­de le­der­ska­pet, sier Leiv Mar­stein­tre­det.

– Det nå­va­eren­de sty­ret vil ikke

få til­gang til fris­ke mid­ler gjen­nom lån el­ler slet­ting av lån, el­ler in­ves­te­rin­ger. Det snak­kes om at Venezuela er i ferd med å ut­vik­le seg til et nytt Hai­ti, sier han.

Tid­li­ge­re i uka opp­ford­ret Lima­grup­pen, en grup­pe av la­tin­ame­ri­kans­ke land og USA som ble dan­net i fjor for å dis­ku­te­re kri­sa i Venezuela, Ma­duro til å ut­set­te val­get. Det er al­le­re­de ut­satt fle­re gan­ger. Li­ma-lan­de­nes uten­riks- og fi­nans­mi­nist­re vars­let at det kan bli ak­tu­elt med nye til­tak over­for Venezuela.

USA le­der an i straffe­sank­sjo­ne­ne mot Venezuela og inn­før­te nye sank­sjo­ner mot en­kelt­per­soner og sel­ska­per i for­ri­ge uke. USA har fra før inn­ført øko­no­mis­ke straffe­til­tak mot Venezuela.

Spørs­må­let er om sank­sjo­ne­ne bi­ter på Ma­duros re­gi­me. In­gen trod­de han vil­le bli sit­ten­de så len­ge, sier Mar­stein­tre­det. Og jo dy­pe­re kri­sa blir desto vans­ke­li­ge­re blir det for fol­ket å vel­te ham.

– Fol­ket blir mer og mer av­hen­gig av re­gi­met jo len­ger kri­sa va­rer. Pres­set øker og fle­re får be­hov for mat­vare­hjelp. Flykt­nings­trøm­men bi­drar også til å styr­ke re­gi­met og svek­ke op­po­si­sjo­nen. Ting kan ab­so­lutt bli ver­re i Venezuela, sier Mar­stein­tre­det.

Venezuela er i ferd med å ut­vik­le seg til et nytt Hai­ti.

Leiv Mar­stein­tre­det

NØD: Den dype hu­ma­ni­ta­ere krisen i Venezuela har brakt lan­det på ran­den av kol­laps. Li­ke­vel ty­der alt på at sit­ten­de pre­si­dent Ni­colás Ma­duro fort­set­ter etter val­get søn­dag.

FOTO: LUIS ROBAYO/NTB SCANPIX FOTO: NTB SCANPIX

HYLLEST: Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­duro tar imot hyl­les­ten fra til­hen­ger­ne på et valg­kamp­ar­ran­ge­ment i Cha­ralla­ve tid­li­ge­re i uka. Op­po­si­sjo­nen boi­kot­ter søn­da­gens valg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.