Fire av ti Ap-vel­ge­re har for­latt par­ti­et

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ASLAK BODAHL STIAN FYEN

Høy­re er Nor­ges størs­te par­ti for fem­te må­ned på rad. Fram­gang hos Frp og KRF gjør at de bor­ger­li­ge sik­rer et knapt fler­tall med 86 man­da­ter på Opi­nions mai­baro­me­ter for Avi­se­nes Ny­hets­byrå (ANB).

Må­lin­gen er dår­lig nytt for Ar­bei­der­par­ti­et og parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re. Par­ti­et går ned 1,2 pro­sent­po­eng til 22,8. Fire av ti vel­ge­re har for­latt par­ti­et si­den val­get i høst. Om­trent halv­par­ten av dis­se set­ter seg på gjer­det, men nes­ten ti pro­sent av Aps gam­le vel­ge­re har nå gått til SV el­ler Rødt.

– Ty­de­lig på venstre­sida

– Det­te er en for dår­lig må­ling for Ar­bei­der­par­ti­et. Vi ta­per vel­ge­re til ytre ven­st­re, men mest til so­fa­en. Det er vel­ge­re vi selv­sagt har som am­bi­sjon å vin­ne til­ba­ke gjen­nom hardt ar­beid for Ar­bei­der­par­ti­ets po­li­tikk om rett­fer­dig for­de­ling og gode fel­les­skaps­løs­nin­ger, sier parti­sek­reta­er i Ar­bei­der­par­ti­et Kjer­sti Sten­seng.

Hun me­ner par­ti­et har en plan for hvor­dan de skal vin­ne til­ba­ke vel­ger­ne som det sis­te året har for­svun­net til SV, Rødt og Sen­ter­par­ti­et. Sten­seng trek­ker fram sa­ker som pen­sjon fra førs­te kro­ne, stan­se kom­mer­sia­li­se­rin­gen i barne­ver­net og syke­hussat­sing som vik­ti­ge sa­ker.

– I par­ti­et har vi satt ned fire po­li­tis­ke ut­valg på ar­beid, dis­trikt, mi­gra­sjon og opp­vekst for å løse sam­funns­ut­ford­rin­ger som at over 100.000 barn vokser opp i fat­tig­dom og et øken­de press på ar­beids­ta­ke­re gjen­nom mid­ler­ti­dig­het, so­si­al dum­ping og ar­beids­kri­mi­na­li­tet. Ar­bei­der­par­ti­et skal kom­me med kon­kre­te po­li­tis­ke svar som vi­ser ty­de­lig at vi er et par­ti på venstre­sida, og vi skal sam­ar­bei­de enda tet­te­re med fag­be­ve­gel­sen, sier Sten­seng.

Sterkt for Rødt

Valg­fors­ker Jo­han­n­es Bergh ved Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning sier må­lin­gen først og fremst vi­ser at det po­li­tis­ke land­ska­pet i Nor­ge er sta­bilt.

Han trek­ker fram at Ar­bei­der­par­ti­et mis­ter man­ge vel­ge­re til Rødt, som de sis­te må­ne­de­ne har holdt et sva­ert høyt nivå og lig­ger sta­bilt over sperre­gren­sa.

– Rødt har vir­ke­lig hatt en re­nes­san­se det sis­te året. De har mar­kert seg ty­de­lig som op­po­si­sjons­par­ti på venstre­sida, noe som ap­pel­le­rer til en del av Aps tid­li­ge­re vel­ge­re. Denne må­lin­gen er en slags be­kref­tel­se på frag­men­te­rin­gen på rødgrønn side som vi så ved val­get. Ar­bei­der­par­ti­et går til­ba­ke, mens de and­re par­ti­ene på venstre­sida gjør det bra, sier Bergh.

Fram for KRF

KRF gjør et stort byks med en fram­gang på 1,5 pro­sent­po­eng – fra 4 pro­sent i april til en opp­slut­ning på 5,5 pro­sent i mai. Re­sul­ta­tet er det ster­kes­te for par­ti­et på Opi­nion-må­lin­ge­ne si­den au­gust i fjor. Det gjør godt for selv­til­li­ten til par­ti­et før for­hand­lin­ge­ne om re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

– Hele Krf-la­get for­tje­ner en vel­for­tjent klapp på skul­de­ren for det ar­bei­det vi har gjort. Det­te er gle­de­li­ge tall. Vi kom­mer ikke med de mest po­pu­lis­tis­ke or­de­ne, men står for sak­lig­het og an­sten­dig­het og er ty­de­li­ge på vik­ti­ge ver­di­er, sier Krf-le­der Knut Arild Harei­de til ANB.

– Denne må­lin­gen be­kref­ter Krfs sen­tra­le po­si­sjon og at vi job­ber for et var­me­re sam­funn, en­ten det drei­er seg om fle­re la­ere­re, en bed­re fa­mi­lie­po­li­tikk el­ler de som sli­ter, på­pe­ker Krf-le­de­ren.

Selv om de går noe til­ba­ke, kan Høy­re jub­le for å ha va­ert størs­te par­ti i fem må­ne­der på rad hos ANB. Bergh me­ner Høy­re nå har be­fes­tet po­si­sjo­nen som Nor­ges størs­te par­ti.

Mye kan skje

– Det er helt sik­kert ikke bare et blaff at Høy­re er Nor­ges størs­te par­ti. Men i den sto­re sam­men­hen­gen be­tyr ikke noen få gode me­nings­må­lin­ger så mye for hva som vil skje ved nes­te valg. Det er mye som kan skje in­nen den tid. His­to­risk sett har Frp også i pe­rio­der va­ert det størs­te par­ti­et uten at det sam­me har skjedd ved valg.

Sten­seng sier Ap har en plan om igjen å bli størst.

– Vi må va­ere for­be­redt på at det­te er hardt ar­beid som vil ta tid, men jeg er sik­ker på at vi kom­mer til å løf­te oss og bli størs­te par­ti når vel­ger­ne ty­de­lig ser den so­sial­de­mo­kra­tis­ke sam­funns­ret­nin­gen Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker for Nor­ge, sier hun. (ANB)

NY MÅ­LING: Fire av ti Ap-vel­ge­re har for­latt par­ti­et si­den val­get.

FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

FOR­LATT: Fire av ti vel­ge­re har for­latt Ar­bei­der­par­ti­et og Jo­nas Gahr Stø­re si­den val­get i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.