Byen i fest­skrud

Emi­lie Volle­ba­ek (6) fra Gulsko­gen var en av man­ge dram­men­se­re som fei­ret na­sjo­nal­da­gen i strå­len­de sol tors­dag.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - KENNETH LIA SOL­BERG kenneth.lia.sol­berg@dags­avi­sen.no

MED FRA STAR­TEN: Tor At­le Od­berg har job­bet med Bus­ke­rud­byen si­den ide­en ble unn­fan­get for over ti år si­den. I dag får han et ho­no­rar som er langt høy­ere enn stats­mi­nis­te­rens års­lønn for å lede Bus­ke­rud­by­ens sek­re­ta­riat.

Et in­ter­vju om mitt en­ga­sje­ment i Bus­ke­rud­byen øns­ker jeg ikke å prio­ri­te­re. Tor At­le Od­berg

Bus­ke­rud­byen har blitt et kjent be­grep de sis­te åre­ne, spe­si­elt gjen­nom den mye om­tal­te og om­dis­ku­ter­te Bus­ke­rud­by­pak­ke 2. For ti år si­den var det deri­mot in­gen som had­de hørt om Bus­ke­rud­byen, med noen yt­terst få unn­tak blant en li­ten grup­pe an­sat­te i Sta­tens veg­ve­sen: I 2007 ble nem­lig Bus­ke­rud­byen lan­sert som be­grep for førs­te gang. Det skjed­de i for­bin­del­se med Bystra­te­gi-pro­sjek­tet hos Sta­tens veg­ve­sen Re­gion Sør. Hvem var så pro­sjekt­le­der for det­te pro­sjek­tet? Tor At­le Od­berg, som i dag le­der Bus­ke­rudbysek­re­ta­ria­tet.

By­ut­vik­ling 2.0

I 2009 var Od­berg for al­vor i gang med å en­ga­sje­re seg i Bus­ke­rud­byen på veg­ne av Sta­tens veg­ve­sen. I rap­por­ten By­ut­vik­ling 2.0 tar Od­berg og hans med­for­fat­ter In­ge Fos­se­lie blant an­net til orde for at «Av­ta­ler om hel­het­li­ge by­pak­ker bør inne­hol­de mål, fø­rin­ger for areal­bruk, in­ves­te­rin­ger for veg, kol­lek­tiv- og gang- og syk­kel­tra­fikk, drifts­mid­ler for kol­lek­tiv­tra­fikk, bil­re­strik­ti­ve til­tak og fi­nan­sie­rings­løs­ning.»

Og vi­de­re i rap­por­ten står det: «Hoved­ut­ford­rin­gen er å få fle­re bi­lis­ter til å rei­se kol­lek­tivt, syk­le el­ler gå. Er­fa­rin­gen vi­ser at det ikke hjel­per å gi kol­lek­tiv­tra­fik­ken gode for­hold der­som bi­le­ne også får det. I til­legg til til­buds­for­bed­rin­ger på kol­lek­tiv­tra­fik­ken trengs det re­strik­ti­ve til­tak på bil­bruk for å få fle­re bi­lis­ter til å rei­se kol­lek­tivt – gul­rot og pisk.»

– Pro­sjekt Bystra­te­gi var et pro- sjekt i Sta­tens veg­ve­sen i sam­ar­beid med fem fyl­kes­kom­mu­ner og over 30 by­kom­mu­ner i Re­gion sør. Nav­net Bus­ke­rud­byen me­ner jeg kom un­der sam­ar­beids­pro­ses­sen, der vi på pa­pi­ret had­de Ag­der­byen, Gr­en­lands­byen, Vest­fold­byen og – alt­så Bus­ke­rud­byen. Po­en­get var å kom­me fram til for­plik­ten­de sam­ar­beids­av­ta­ler om are­al- og kom­mu­ni­ka­sjons­plan­leg­ging i dis­se by­om­rå­de­ne. Der­for var alle tre for­valt­nings­nivå med i ar­bei­det; stat, fyl­kes­kom­mu­ner og kom­mu­ner, sier Fos­se­lie som var med og skrev rap­por­ten.

Selv øns­ker ikke Od­berg å si stort om sa­ken.

– Et in­ter­vju om mitt en­ga­sje­ment i Bus­ke­rud­byen øns­ker jeg ikke å prio­ri­te­re, skri­ver han i en sms.

Tje­ner mil­lio­ner

I dag er ikke Od­berg len­ger i Sta­tens veg­ve­sen, men hans kom­pe­tan­se og bak­grunn er åpen­bart gull verdt for Bus­ke­rud­byen.

– God inn­sikt i by­pak­ke-pro­ses­ser er sa­er­de­les kva­li­fi­se­ren­de for job­ben som le­der av Bus­ke­rud­by-se­kre­ta­ria­tet, kon­sta­te­rer le­der av sty­rings­grup­pa i Bus­ke­rudbysek­re­ta­ria­tet Tru­de And­re­sen til Dags­avi­sen Frem­ti­den.

– Når han først har fått den job­ben, tror jeg det må va­ere godt for Bus­ke­rud­byen. Han har hele his­to­ri­en i ho­det. Hvis det er noen som kan hel­he­ten i det­te ar­bei­det, så er det han, sier Od­bergs tid­li­ge­re kol­le­ga og nå pen­sjo­nist In­ge Fos­se­lie.

Gjen­nom sel­ska­pet Citiplan, som Od­berg er del­ei­er i, hy­res han i

dag inn i en i 100 pro­sent stil­ling. I fjor be­tal­te Bus­ke­rud­byen 2.315.622 kro­ner til Citiplan for Od­bergs tje­nes­ter. Til sam­men­lig­ning tje­ner stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg 1,63 mil­lio­ner i års­lønn. Og al­le­re­de i slut­ten av april i år had­de Od­berg gjen­nom Citiplan fått 818.353 kro­ner i godt­gjø­rel­se for sitt ar­beid år.

I kon­trak­ten Dags­avi­sen Frem­ti­den har fått til­sendt er det imid­ler­tid strø­ket over hvor mye Bus­ke­rud­byen gir Od­berg i ho­no­rar per ti­me.

Tru­de And­re­sen be­grun­ner det­te med kon­kur­ranse­hen­syn.

– Hvor­for er hem­me­lig­hold knyt­tet til for­ret­nings­inn­hold i en kon­kur­ran­se (med én del­ta­ker) vik­ti­ge­re for dere i Bus­ke­rud­byen enn at skatte­be­ta­ler­ne kan få inn­syn i hvor mye som bru­kes i godt­gjø­rel­se per ti­me for Od­bergs tje­nes­ter?

– Det er or­di­na­er prak­sis hos oss – og hos de fles­te and­re – å ikke of­fent­lig­gjø­re an­buds­de­tal­jer. Det er vik­tig å be­hand­le alle som kom­mer med an­bud se­riøst, for­ut­sig­bart, likt og i tråd med lov­ver­ket. Uav­hen­gig av om det er ett el­ler fem sel­ska­per som leg­ger inn an­bud, sva­rer And­re­sen.

Selv om Od­bergs time­lønn inn­til vi­de­re for­blir hem­me­lig, er ikke ut­be­ta­lin­ge­ne til Citiplan som fak­tu­re­rer på veg­ne av ham det.

– Det er full åpen­het rundt hvor mye som sam­let ut­be­ta­les til hvert av kon­su­lent­sel­ska­pe­ne som har ramme­av­ta­ler med Bus­ke­rud­by­sam­ar­bei­det, og er en­kelt å skaf­fe seg over­sikt over både for inn­byg­ge­re og jour­na­lis­ter, un­der­stre­ker And­re­sen.

TJE­NER GODT: Tor At­le Od­berg, le­der av Bus­ke­rudbysek­re­ta­ria­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.