Til kamp mot Ka­nye

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ■ ASLAK BORGERSRUD aslak.borgersrud@dags­avi­sen.no

Har Ka­nye West stja­elt pen­ga mine?

– Det er i hvert fall på­stått at de har fått mer pen­ger enn de skul­le ha. Og at det har gått ut over også nors­ke ar­tis­ter, det tror vi jo.

Jeg er norsk ar­tist! Hva er det som har skjedd, egent­lig?

– En av de størs­te skan­da­le­ne i strømme­bran­sjen noen­sin­ne. Ti­dal skal ha ma­ni­pu­lert over 320 mil­lio­ner av­spil­lin­ger av al­bu­me­ne til Beyoncé og Ka­nye West.

Da­even.

– Det­te er et vel­dig grovt til­lits­brudd. Både mot kun­de­ne og mot de and­re mu­si­ker­ne.

Kan det va­ere noe tull her? At Da­gens Na­e­rings­liv har mis­for­stått noe?

– Ut fra det som har blitt lagt fram, så ser det ut til å va­ere en utro­lig grun­dig jobb, som er gjort av DN og NTNU. Det er så de­tal­jert re­pe­te­ren­de lytte­møns­ter at det er vans­ke­lig å se for seg at det er en glipp el­ler et hack­er-an­grep. Men det­te skal vi selv­føl­ge­lig gå etter i søm­me­ne.

Det er lett å hate Ka­nye West. Han er blitt pro-trump og me­ner sla­ve­ri var sla­ve­nes feil og grei­er. Men Beyoncé! Hun er fort­satt grei, el­ler?

– Jeg els­ker Beyoncé, og det kom­mer jeg all­tid til å gjø­re. Vi skal va­ere for­sik­tig med å hen­ge ut dis­se ar­tis­te­ne.

Tja, hvis det har va­ert et bank­ran, og jeg fin­ner 50 mil­lio­ner i lei­lig­he­ten din, så er det jo lett å dra noen trå­der.

– Selv­føl­ge­lig, men man vet ikke hvor svin­de­len er. Jeg kom­mer til å fort­set­te å høre på Beyoncé.

Og dere kre­ver nå full gjen­nom­gang.

Har dere fått kon­takt med Ti­dal?

– Nei, fore­lø­pig er det en stengt dør. Og det er ikke sa­er­lig til­lits­vek­ken­de.

Hva med gruppe­søks­mål? – Vi vur­de­rer det, ja.

Kan jeg va­ere med på det mot Ka­nye, men ikke det mot Beyoncé?

– Selv­føl­ge­lig! Nei­da, det er vik­tig å ikke hen­ge ut mu­si­ker­ne. Vi har in­gen holde­punk­ter for at de er in­volvert.

Men det­te er ulov­lig?

– Det som er på­stått er en gans­ke stor ma­ni­pu­la­sjon. Det er et ty­ve­ri. Noen har tatt po­en­ger fra noen ar­tis­ter, det må gis til­ba­ke til de ar­tis­te­ne. Det­te er ikke greit.

Tror du Ti­dal over­le­ver det­te? – Det er for tid­lig å spe­ku­le­re i. Nå har sa­ken be­gynt å rul­le i sto­re, in­ter­na­sjo­na­le avi­ser også.

Nå, fas­te spørs­mål: Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– I det sis­te: En bok av Pe­ter Wohlle­ben som he­ter Traer­nes hem­me­li­ge liv. En utro­lig fa­sci­ne­ren­de bok om hvor­dan traer­ne pra­ter sam­men og tar vare på hver­and­re.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Mor­ten Har­ket, uten tvil. Han var så tøff med de skin­n­arm­bån­de­ne og de hul­le­te jean­se­ne.

Hvor­dan er det når du tref­fer han i job­ben?

– Nei, da ... da mer­ker jeg at jeg kan bli litt Elin, ti år, igjen.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Ja­ne Goo­dall. Hun sy­nes jeg er en fa­sci­ne­ren­de dame som har job­bet mye med å for­stå ape­ne, hun job­ber for for­stå­el­se og vel­ferd for vil­le dyr.

God ide! Da kan dere kan­skje ta med en in­tel­li­gent ape i hei­sen også?

– Jo, gjer­ne det. Så kun­ne jeg in­tro­du­sert dem for litt norsk mu­sikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.