Kam­pen for Finn­mark

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Det nors­ke lo­kal­de­mo­kra­ti­et er al­ler best når det kan skå­les for i fest­ta­ler. For i prak­sis har det knapt noen be­tyd­ning når sen­tral­mak­ta har sett ly­set.

87 pro­sent av finn­mar­kin­ge­ne har nå sagt nei i folke­av­stem­ning. Nei til å bli slått sam­men med Troms. De­res egne folke­valg­te på fyl­kes­tin­get har også sagt nei. Li­ke­vel er in­gen grunn til å for­ven­te at kom­mu­nal­mi­nis­ter Mo­ni­ca Mae­land fra Høy­re vil lyt­te. Folke­av­stem­nin­gen er råd­gi­ven­de, og råd kan man som kjent gi blaf­fen i. Hvis man tror man al­le­re­de vet best. Stats­mi­nis­te­ren for hele lan­det, Er­na Sol­berg, bør li­ke­vel mer­ke seg stem­me­ne fra nord.

Re­sul­ta­tet i nord var ikke over­ras­ken­de. Men at ni av ti som gikk og stem­te sa nei til sam­men­slå­ing, er li­ke­vel over­vel­den­de. Det var in­gen vold­som valg­opp­slut­ning. Men 58 pro­sent er det sam­me som ved for­ri­ge kom­mune­valg i Finn­mark. Det for­and­rer ikke på sig­na­lets ty­de­lig­het. Finn­mark fin­ner seg ikke i å bli tvangs­sam­men­slått. Ikke med noen.

Finn­mark er et helt spe­si­elt fyl­ke. Med en sa­er­egen his­to­rie, og en krigs­his­to­rie som skil­ler fyl­ket fra alle and­re. Det er også det tyn­nest be­fol­ke­de og med de størs­te av­stan­de­ne.

Finn­mark-spørs­må­let har stort po­ten­si­al til å bli en skin­nen­de prin­sipp­sak.

Bru­ken av tvang fal­ler i sa­er­lig dår­lig jord lengst i nord. Og ef­fek­te­ne av at tyngde­kraf­ten trek­ker mot Troms og Tromsø, vil va­ere vel­dig kon­kre­te i et fyl­ke som al­le­re­de har sett tre av fire po­liti­kam­mer for­svin­ne. For finn­mar­kin­ge­ne er det­te na­er­mest ek­sis­ten­si­elt. Det er en slags pa­nikk i re­ak­sjo­nen.

Op­po­si­sjo­nen har våk­net. Og den bjef­fer nå uni­sont mot Høy­re-re­gje­rin­gens fram­ferd. KRF har va­ert uty­de­lig i spørs­må­let, men vil i førs­te om­gang ikke støt­te Sen­ter­par­ti­ets for­slag om å snu. Men parti­le­der Harei­de hol­der dø­ra så vidt på gløtt. Det lo­ver godt for Finn­mark. Sa­ken er ikke po­li­tisk død, og Finn­mark-spørs­må­let har stort po­ten­si­al til å bli en skin­nen­de prin­sipp­sak.

Hvis en om­gjø­ring av ved­ta­ket om sam­men­slå­ing ikke er mu­lig, må finn­mar­kin­ge­ne uan­sett bru­ke folke­av­stem­nin­ga for alt den er verdt og job­be vi­de­re mot fel­les­nemn­da for å opp­nå op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for Finn­mark. Men det­te må va­ere et sub­si­dia­ert mål. Vi støt­ter finn­mar­kin­ge­nes rett­fer­di­ge kamp for selv å kun­ne be­stem­me sin fram­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.