Da Dia­na døde

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - EI­RIK HOFF LYSHOLM Sjef­re­dak­tør og adm. di­rek­tør GOD FREDAG Twit­ter: @eirik­lys­holm ei­rik.lysholm@dags­avi­sen.no

Det er helt sant, som mine gam­le kol­le­ger ler seg skak­ke av å gjen­for­tel­le: Da moren til mor­gen­da­gens brud­gom, prins Har­ry, døde, sto jeg nes­ten ale­ne foran hu­set hen­nes, kan­skje som den al­ler førs­te jour­na­lis­ten, uten å ta bil­der el­ler rap­por­te­re hjem. Rett og slett uten å gjø­re min jour­na­lis­tis­ke plikt.

Len­ge var det flaut å ten­ke på at jeg bom­met så grun­dig med min egen ny­hets­vur­de­ring søn­dag 31. au­gust 1997. Tenk at jeg rus­let vekk fra Ken­sing­ton Palace sam­ti­dig som ti­tu­se­ner strøm­met til? Da­gen før had­de jeg va­ert på fot­ball­kamp i Lon­don. Lør­dags­kvel­den ble av­slut­tet i en ho­tell­bar sam­men med Tore André Flos agent og råd­gi­ver. Vi snak­ket om Flos over­gang fra Brann til Chelsea, den gang den størs­te ny­he­ten i fot­ball­gale Ber­gen, der jeg var re­por­ter i Ber­gens­avi­sen (BA). Jeg av­tal­te å møte råd­gi­ve­ren uten­for ho­tel­let hans ved Que­ensway klok­ken 06.00 da­gen etter for å ta taxi sam­men til Hea­throw. 06.00, da vi sat­te oss inn i taxi­en, be­gyn­te presse­kon­fe­ran­sen som an­non­ser­te at prin­ses­se Dia­na had­de om­kom­met i en bil­ulyk­ke i Pa­ris. Sjå­fø­ren gikk med på å ven­te litt mens vi spa­ser­te noen få mi­nut­ter gjen­nom Hy­de Park og fram til por­te­ne foran Dia­nas hjem.

Jeg min­nes noen en­som­me bloms­ter­kvas­ter og kan­skje ti sjok­ker­te tu­ris­ter. Så løp vi for å rek­ke trans­por­ten til fly­plas­sen. I mitt hode var det et en­kelt og prak­tisk valg. Jeg var be­kym­ret for ba­ga­sjen min som lå i taxi­en, og jeg kun­ne ikke for­stå at jeg som lo­kal­avis­jour­na­list i et fat­tig avis­hus kun­ne si nei til gra­tis skyss til fly­plas­sen el­ler kan­skje en mu­lig­het til eks­klu­si­ve ny­he­ter om Tore André Flo. I Dags­avi­sen, som i sin re­pub­li­kans­ke iver fle­re gan­ger har drop­pet å rap­por­te­re som and­re avi­ser fra kon­ge­li­ge hen­del­ser, bryl­lup og barne­føds­ler, vil­le det mu­li­gens van­ket et klapp på skul­de­ren for min prio­ri­te­ring den mor­ge­nen. I tab­lo­i­de BA, der løs­salgs­tal­le­ne var vår kon­ge og ideo­lo­gi, ble jeg møtt av ve­te­ra­ner som bjef­fet ut sjokk og van­tro med ver­ba­le krigs­ty­per. Kvelds­team­et i avi­sen had­de natt til søn­dag latt lo­kal­avis va­ere lo­kal­avis, og pro­du­sert tre ut­ga­ver. Den sis­te gikk i tryk­ken rett etter at Dia­nas død var be­kref­tet, og le­gen­den sier at BA var tid­li­ge­re i avis­sta­ti­vet med døds­bud­ska­pet enn de en­gels­ke tab­lo­i­de­ne.

Når prins Har­ry i mor­gen gif­ter seg med film­stjer­nen Meg­han Mark­le vil mil­lio­ner av men­nes­ker ten­ke på og min­nes prin­ses­se Dia­na. I Ber­gen er det gans­ke sik­kert noen som bru­ker an­led­nin­gen til å le av meg. Selv sat­ser jeg på å se en annen vei, denne gang også. Det er nem­lig en­gelsk cup­fi­na­le i fot­ball sam­me dag, og min prio­ri­te­ring er nok den sam­me som for 21 år si­den. God fredag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.