Snak­ker ikke om det von­des­te

PSYKISK HELSE: Hvis psykisk helse­vern for barn og unge skal bli mer hjelp­somt, må det skif­te ret­ning.

Dagsavisen Fremtiden - - Kronikk - SANDRA, ANIKA, DEN­NIS, JAN MA­RI­US, TEIA OG LISA MA­RIE Psy­kisk­helse­prof­fer i Forand­rings­fab­rik­ken, Dags­avi­sen kjen­ner iden­ti­te­ten til ung­dom­me­ne

«Jeg har gått i BUP i fle­re år og hatt 6–7 be­hand­le­re. De har kart­lagt meg fle­re gan­ger, mest med skje­ma. Skje­ma­ene kom ofte førs­te ti­men, før jeg had­de blitt kjent med be­hand­le­ren. Et av spørs­må­le­ne var om jeg tenk­te på å ta mitt eget liv. Hvor­dan kun­ne jeg sva­re på det på et skje­ma, førs­te gan­gen jeg møt­te en frem­med? Med fle­re av be­hand­ler­ne var det nes­te å snak­ke om de­pre­sjo­nen, angs­ten, selv­ska­din­gen el­ler at jeg ikke fikk til å spi­se. Så fore­slo de be­hand­ling, ut fra dis­se sym­pto­me­ne. Sym­pto­me­ne jeg vis­te ga de dia­gno­se-merke­lap­per, som angst el­ler spise­for­styr­rel­ser. Dia­gno­se­ne ble noe stort og vik­tig som be­stem­te mye av hjel­pen. Men hvor­for had­de de så stort fo­kus på må­ten jeg ut­tryk­te at jeg had­de det vondt på? De sa at jeg had­de fått en psykisk li­del­se og skul­le be­hand­les for den. Ut­tryk­ke­ne ble «syk­dom­men». Men det von­de jeg had­de opp­levd og som jeg bar i krop­pen min fra mye av opp­veks­ten, har de ikke va­ert i naer­he­ten av å snak­ke med meg om. Jeg er ikke syk – det jeg har opp­levd er sykt.»

Vi er noen av alle de barn og unge som går el­ler ny­lig har gått til psykisk helse­vern (BUP). Vi har kjent på man­ge von­de fø­lel­ser og har trengt hjelp. Barn og unge kan opp­le­ve utrygg­het, press, mob­bing, sam­livs­brudd, en­som­het, akutt sorg, om­sorgs­svikt, vold, over­grep el­ler and­re ting. Men alt­for man­ge får ikke for­talt om det­te til BUP. Der­med får vi hel­ler ikke hjelp som er nyt­tig nok.

Vik­ti­ge grun­ner er skje­ma med stan­dard­spørs­mål, rask dia­gnose­set­ting, og stan­dard­be­hand­lin­ger for å ta bort sym­pto­me­ne som vi­ser at vi har det vondt el­ler strev­somt. Man­ge av oss har også raskt fått medi­si­ner. Vi har mer­ket det ster­ke fo­ku­set på at sym­pto­mer skal re­gist­re­res og fjer­nes. Men det­te tren­ger ikke å hjel­pe for å få det bed­re inni seg. For man­ge av oss har det­te va­ert grun­nen til at vi mis­tet til­lit til de voks­ne der. Hvis psykisk helse­vern for barn og unge skal bli mer hjelp­somt, må det skif­te ret­ning. For at det skal skje, må po­li­ti­ker­ne for­and­re ram­me­ne.

Hvil­ket mål har Nor­ge med BUP? Vi har spurt fag­folk og po­li­ti­ke­re rundt i Nor­ge. Fram til nå har vi ikke fått noe klart svar. Noen sva­rer med at opp­ga­ven til BUP er å set­te dia­gno­ser og be­hand­le dia­gno­se­ne. Unge ber om at må­let må va­ere at barn får det bed­re inni seg gjen­nom at BUP kom­mer inn til det som er vondt el­ler strev­somt og gir verk­tøy til li­vet.

For fire år si­den del­te barn og unge er­fa­rin­ger om hva som had­de hjul­pet av det BUP had­de gjort og hva som ikke had­de hjul­pet el­ler som had­de gjort at de had­de fått det ver­re. Det­te ble pre­sen­tert for til helse­mi­nis­ter Bent Høie. 120 unge had­de del­tatt i Forand­rings­fab­rik­kens un­der­sø­kel­se, fra Finn­mark i nord til Ag­der i sør. Hver av dem had­de i snitt gått til to-tre be­hand­le­re. Nes­ten alle viss­te hva som var mest strev­somt el­ler vondt i li­vet og hva de øns­ket hjelp til. Men fire av fem had­de ikke snak­ket i BUP om det­te. I åre­ne etter har Forand­rings­fab­rik­ken snak­ket med mer enn 300 unge, og sva­re­ne er fort­satt al­vor­li­ge. Et av de ty­de­ligs­te rå­de­ne er at BUP må ha mye mind­re fo­kus på sym­pto­mer og dia­gno­ser.

I sty­ring, må­ling og fi­nan­sie­ring av BUP i dag, har dia­gno­ser en stor plass. Etter å ha snak­ket med fag­folk i BUP rundt i Nor­ge, for­står vi at det at man­ge barn og unge fø­ler dia­gno­se­ne tar mye plass, har noen helt ty­de­li­ge for­kla­rin­ger. Ram­me­ne i BUP gjør det vans­ke­lig å sam­ar­bei­de tett med hvert barn som skal få hjelp, for å fin­ne ut hva akku­rat det bar­net tren­ger. Ram­me­ne gjør det også vans­ke­lig å få BUP til å bli trygg nok til at barn kan for­tel­le om det vik­tigs­te.

Nå vil Re­gje­rin­gen inn­føre «pakke­for­løp» i psykisk helse­vern. Det førs­te pakke­for­lø­pet i BUP skal i gang i 2018. Fire and­re har nett­opp va­ert på hø­ring. Ide­en er å lage stan­dar­di­ser­te, like­ver­di­ge til­bud for folk i hele lan­det. De som skal få hjelp skal bli in­volvert i egen be­hand­ling. Men vi ser ikke at barn grunn­leg­gen­de skal bli in­volvert, når vi le­ser pakke­for­lø­pe­ne. Fast­le­ge, sko­le, for­eld­re og and­re voks­ne skal mene mye om hvor­dan vi opp­fø­rer oss el­ler fun­ge­rer. Bar­nets opp­le­vel­se av hva som er mest strev­somt el­ler vondt, er ikke i fo­kus.

Tre av pakke­for­lø­pe­ne som gjel­der barn og unge er di­rek­te knyt­tet til dia­gno­ser. Vi ber så sterkt vi bare kan om at det­te ikke skjer! Da blir fo­ku­set på sym­pto­mer og dia­gno­ser enda ster­ke­re og BUP får enda fle­re stan­dar­di­ser­te svar på hvor­dan møte oss som har det vondt inni oss. BUP vil få mer av det som ikke vir­ker og kan bli enda mind­re hjelp­somt. Pakke­for­lø­pe­ne må bli vel­dig an­ner­le­des, hvis de skal bli nyt­ti­ge. Pakke­for­løp for barn knyt­tet til dia­gno­ser må stop­pes.

I sty­ring, må­ling og fi­nan­sie­ring av BUP i dag, har dia­gno­ser en stor plass.

Man­ge fag­folk i BUP i Nor­ge vil gjø­re psykisk helse­vern mest mu­lig trygt og nyt­tig for barn. Vi vet det­te, etter å ha va­ert i dia­lo­ger med le­de­re og fag­folk på 10 syke­hus, som del av ut­vik­lings­ar­bei­det «Mitt Liv Psykisk helse». Vi ber om at psykisk helse­vern for barn må må­les på trygg­het og på hvor­dan de job­ber for å kom­me inn til det som er strev­somt el­ler som gjør vondt in­ne i bar­net.

Kja­ere helse­mi­nis­ter og helse­po­li­ti­ker­ne på Stor­tin­get. Dere vil ska­pe pa­si­en­tens helse­tje­nes­te. Ta er­fa­rin­ge­ne og rå­de­ne fra barn og unge på al­vor, la oss slip­pe dia­gnose­pakke­for­løp. I ste­det tren­ger Nor­ge et psykisk helse­vern for barn og unge som kjen­nes trygt og hjelp­somt for oss som skal få hjelp der.

ILLUSTRASJONSFOTO: SARA JOHANNESSEN/NTB SCANPIX

BARN: Det er for stort søke­lys på dia­gno­ser og skje­ma­er in­nen psykisk helse­vern for barn og unge, me­ner ung­dom fra Forand­rings­fab­rik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.