Hip­hop-låt ble gang­ster-bråk

• Kul­tur­mi­nis­te­ren til rap-an­grep på Jan Bøh­ler

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ■ ASLAK BORGERSRUD Aslak.borgersrud@dags­avi­sen.no

GRORUDDALEN: Blir ung­dom­men på­vir­ka ne­ga­tivt av gang­ster-rap? Jan Bøh­ler (Ap) me­ner noen blir det, og har gitt ut en ny låt. Men kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de (V) me­ner han bare ska­per av­stand.

Jan Bøh­ler er selv­es­te Gro­rud­da­lens røst og en av yt­terst få po­li­ti­ke­re som bor i da­len alle el­lers bare snak­ker om.

Der­for var det kan­skje eks­tra over­ras­ken­de, at da Ar­bei­der­par­ti-stor­tings­re­pre­sen­tan­ten for noen uker sida ga ut en ny låt, så be­gyn­te han å snak­ke stygt om hip­hop.

Til Gro­ruda­lens Avis snak­ket han om fram­veks­ten av vold og kri­mi­na­li­tet, og et «un­der­kom­mu­ni­sert pro­blem»: Teks­te­ne i ame­ri­kansk gangster­rap.

Om vol­den i Groruddalen, svar­te han blant an­net: «Rus er ett av sva­re­ne, men det and­re som kom­mer opp of­test er fak­tisk gangster­rap­pen.»

– Me­ner du vir­ke­lig at hip­hop fø­rer til vold, Jan Bøh­ler?

– Nei, jeg els­ker hip­hop, og har lang spille­lis­te, sier Bøh­ler når han tref­fer Dags­avi­sen i Oslo sen­trum.

Men han trek­ker en gren­se der hvor teks­te­ne hyl­ler eks­trem vold el­ler kri­mi­na­li­tet.

– Det er en fare for at noen av de mest ut­sat­te ung­dom­me­ne blir på­vir­ka.

Bøh­ler trek­ker sa­er­lig fram ar­tis­ten Xxx­ten­ta­cion, som top­pet Vg-lis­ta i fle­re uker i fjor.

– I vi­deo­en sin hen­ger han en hvit seks­årig gutt. Og de lyn­sjer en la­erer. Det er et ek­sem­pel for meg på noe som går over gren­sen, sier han.

– Fø­rer det til vold?

– Det­te er noe man­ge unge har tatt opp med meg, at eks­trem volds­dyr­ken­de gang­ster-rap på­vir­ker noen ung­dom­mer i fare­so­nen, og jeg vi­dere­brin­ger det sam­men med dem. Det sto­re fler­tal­let av po­si­tiv ung­dom i Groruddalen rea­ge­rer mot eks­trem volds­dyr­king, og jeg tror det er vik­tig at vi voks­ne er med og vi­ser fram hva de står for.

– Men voks­ne har all­tid ment at ung­dom­mens mu­sikk er far­lig?

– Opp igjen­nom mu­sikk­his­to­ri­en har vi kan­skje va­ert litt fei­ge med å kri­ti­se­re inn­hol­det i mu­sikk som for ek­sem­pel hyl­let bruk av far­li­ge rus­mid­ler. Vi er så red­de for å ikke va­ere hund­re pro­sent kule.

– Den hip­ho­pen jeg kjen­ner og li­ker, den kan va­ere vel­dig sam­funns­kri­tisk og bru­ke ster­ke ord, men den hyl­ler ikke eks­trem vold og kri­mi­na­li­tet. Når teks­ten er om å dre­pe folk, så er det noe an­net for meg, sier han.

Får mi­nis­ter-kjeft

Du veit du har sagt noe kon­tro­ver­si­elt når selv­es­te kul­tur­mi­nis­te­ren kom­mer på ba­nen. Etter opp­sla­get på Groruddalen. no ring­te te­le­fo­nen fra Tri­ne Skei Gran­de.

– Det­te er en eks­tremt gam­mel­dags tanke­gang som jeg trod­de vi var for­bi, sier kul­tur­mi­nis­te­ren til Dags­avi­sen.

– Når du for­tel­ler en ung­doms­ge­ne­ra­sjon at det de li­ker av mu­sikk er dår­lig og ne­ga­tivt, så sier du også til de ung­dom­me­ne at de er dår­li­ge og ne­ga­ti­ve, sier hun.

– Hoved­pro­ble­met i Groruddalen er ikke mu­sikk el­ler re­li­gion, men det uten­for­ska­pet som vel­dig man­ge fø­ler.

– Og du me­ner Jan Bøh­ler gjør det ver­re?

– Han gjør av­stan­den stør­re. Han gjør at man­ge ung­dom­mer ten­ker at de voks­ne kom­mer ald­ri til å for­stå.

Tri­ne Skei Gran­de for­tel­ler at tan­ke­ne gikk til nitti­tal­lets Tag­ger­hue-kam­pan­je, hvor graf­fiti­ung­dom ble fram­stilt som vol­de­li­ge og dum­me.

– Den kam­pan­jen sa at alle som ikke er som oss er dum­me, og all ung­doms­kul­tur er dum, og at alt de står for er kri­mi­nelt, sier hun.

Hun pre­si­se­rer at hun ikke har hørt låta til Jan Bøh­ler, bare lest in­ter­vju­et.

– Sy­nes du Bøh­ler re­pre­sen­te­rer Groruddalen bra nå?

– Han re­pre­sen­te­rer i hvert fall ikke ung­dom.

– Det­te er like dumt som å tro at når voks­ne le­ser kri­mi­nal­ro­ma­ner, så fø­rer det til at de dre­per fle­re, sier hun.

Ufat­te­lig

Men dét vil ikke Bøh­ler ha på seg:

– Det er helt hin­si­des av kul­tur­mi­nis­te­ren å mene at hvis man kri­ti­se­rer inn­hol­det i en­kel­te eks­tre­me fe­no­me­ner in­nen en gen­re, så er man mot hele gen­ren, en­ten det gjel­der kri­mi­nal­lit­te­ra­tur el­ler hip­hop. Det er som å vil­le leg­ge lokk på alle de­bat­ter om inn­hold. Nett­opp for­di jeg er glad i hip­hop, sy­nes jeg ikke den skal slås i hard­t­korn med eks­tremt volds­dyr­ken­de gang­ster-rap. Vi har ald­ri med ett ord kri­ti­sert hip­hop, sier han.

– Kul­tur­mi­nis­te­ren vi­ser her en ene­stå­en­de vil­je til å mis­for­stå, til og med uten å ha sett vi­deo­en, sier han.

Bøh­ler me­ner Skei Gran­de og re­gje­rin­gen hel­ler bur­de støt­te opp om de unge som er mot for­her­li­gel­se av vold og re­krut­te­ring til kri­mi­nel­le gjen­ger.

– Jeg har dis­ku­tert med ung­doms­ar­bei­de­re, fore­byg­gen­de po­li­ti, fors­ke­re og først og fremst de unge selv, om hva som på­vir­ker noen få til å bli så ag­gres­si­ve. Alle har pekt på at eks­tremt volds­dyr­ken­de gang­ster-rap kan ha en be­tyd­ning. Jeg har ikke øns­ket å teo­re­ti­se­re el­ler ge­ne­ra­li­se­re om det­te. Vi har bare lagd en en­kel mu­sikk­vi­deo – og så kan folk ten­ke selv og like el­ler ikke like det, sier han.

Pin­lig

Hel­ler ikke sje­fen for kul­tur i Oslo ro­per hur­ra for kob­lin­gen mel­lom hip­hop og kri­mi­na­li­tet – Det­te er vel­dig pin­lig, sier kul­tur­by­råd Ri­na Ma­ri­ann Han­sen.

Han­sen er Bøh­lers parti­fel­le i Ar­bei­der­par­ti­et.

– Har hip­ho­pen skyl­da for vol­den i Groruddalen?

– Ha­ha, nei. Ver­ken i Groruddalen el­ler noen and­re ste­der, sier hun.

– Jeg tror by­råds­le­de­rens ana­ly­se om at det­te hand­ler om fat­tig­dom, for­skjel­ler og mang­len­de til­bud til ung­dom har en hel del for seg, og at gangster­rap over­ho­det ikke er pro­ble­met, sier hun.

– Så tror jeg på or­dent­lig at Jan Bøh­ler har lyst til å gjø­re noe med den si­tua­sjo­nen som er både i Groruddalen og i Oslo sør. Og at han har mye fint og rik­tig å fore­slå. Og i mot­set­ning til and­re po­li­ti­ke­re så bor han der, og tren­ger ikke dra på sa­fari­tur med buss dit. Men han bom­mer vel­dig når han skyl­der på mu­sik­ken.

– Hva sy­nes du om låta til Jan Bøh­ler?

– Jeg har hørt vel­dig mye bed­re rap i mitt liv. Men det er hyg­ge­lig at han prø­ver.

ANTIGANGSTER: Stor­tings­re­pre­sen­tant Jan Bøh­ler (Ap) har gitt ut låta «Bare glem det», som hand­ler om kri­mi­na­li­tet blant ung­dom.

FOTO: ASLAK BORGERSRUD

FOTO: MIMSY MØLLER

PARTI­FEL­LE: Gangster­rap er over­ho­det ikke pro­ble­met, me­ner Oslos kul­tur­by­råd Ri­na Ma­ri­ann Han­sen (Ap).

FOTO: NTB SCANPIX

REA­GE­RER: Kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de me­ner Bøh­lers ut­ta­lel­ser er eks­tremt gam­mel­dag­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.