Stat­li­ge eta­ter kjem­per mot ned­leg­ging

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

De stat­li­ge eta­te­ne som er fore­slått ned­lagt, kjem­per med nebb og klør mot å bli over­ført til fyl­kes­kom­mu­ne­ne. Fore­lø­pig får de in­gen hjelp fra op­po­si­sjo­nen.

Både i Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et ble fle­re av for­sla­ge­ne tatt vel imot da et eks­pert­ut­valg, le­det av Terje P. Ha­gen, i fe­bru­ar fore­slo å leg­ge ned i alt fem stat­li­ge eta­ter og flyt­te 5.000 ar­beids­plas­ser og 23,5 mil­li­ar­der kro­ner fra in­sti­tu­sjo­ne­ne til fyl­kes­kom­mu­ne­ne som et ledd i re­gion­re­for­men.

Det vik­tigs­te nå er at re­gje­rin­gen kom­mer til Stor­tin­get med en sam­let plan for hvor­dan det­te skal skje, me­ner kom­mu­nal­po­li­tisk tals­mann i Ap, Ei­rik Si­vert­sen.

– Jeg for­ven­ter at re­gje­rin­gen kom­mer til Stor­tin­get med en sam­let sak, ikke stykke­vis og delt fra en­kelt­de­par­te­men­ter, om hvil­ke opp­ga­ver fyl­kes­kom­mu­ne­ne skal ha i fram­ti­da, sier han til NTB.

Hø­rings­run­den ble av­slut­tet i for­ri­ge uke.

Na­e­rings­de­par­te­men­tet job­ber nå med å set­te seg inn i inn­spil­le­ne og hvor­dan dis­se skal føl­ges opp, får NTB opp­lyst.

Alle de stat­li­ge eta­te­ne som fore­slås ned­lagt og over­flyt­tet til fyl­kes­kom­mu­ne­ne – Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­eta­ten (Bu­f­etat), In­te­gre­rings- og mang­folds­di­rek­to­ra­tet (IMDI), Stat­lig pe­da­go­gisk tje­nes­te (Stat­ped), Kom­pe­tan­se Nor­ge, Sel­ska­pet for in­du­stri­vekst (SIVA) og Kom­pe­tanse­sen­ter for dis­trikts­ut­vik­ling – er mildt sagt kri­tis­ke til for­sla­get.

Et ar­gu­ment som går igjen, er at de alle har spiss­kom­pe­tan­se på sine felt som fyl­kes­kom­mu­ne­ne ikke be­sit­ter.

– Er­fa­ring har vist at hvis man split­ter opp tun­ge fag­mil­jø­er, vil det kun­ne svek­ke det til­bu­det som skal gis bru­ker­ne, me­ner ar­beids­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen Spek­ter, som også fryk­ter at økt res­surs­bruk blir kon­se­kven­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.