– Skole­mat kan ut­jev­ne for­skjel­ler

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - MET­TE ESTEP

SO­SI­AL ULIK­HET: Et fel­les­mål­tid i lø­pet av skole­da­gen har ef­fekt på ele­ve­nes la­e­ring, kost­hold og mil­jø, vi­ser forsk­ning. Et na­sjo­nalt til­bud kan ut­jev­ne for­skjel­ler, me­ner FHI.

■ De so­sia­le helse­for­skjel­le­ne i Nor­ge øker og er stør­re enn i fle­re and­re euro­pe­is­ke land, ifølge rap­por­ten «Helse­til­stan­den i Nor­ge» fra Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI). Et av nors­ke myn­dig­he­ters ut­tal­te mål er å sør­ge for å snu denne ut­vik­lin­gen og ut­jev­ne for­skjel­le­ne, og FHIS jobb er å bi­dra med kunn­skap, blant an­net om hvil­ke folke­helse­til­tak som vir­ker.

Gra­tis skole­mat

Fhi-di­rek­tør Ca­mil­la Stol­ten­berg nev­ner gra­tis skole­mat som ek­sem­pel på til­tak som vil kun­ne fun­ge­re.

– I dag har vi ikke na­sjo­na­le til­bud om skole­mål­tid, men fle­re og fle­re sko­ler og kom­mu­ner har sine egne lo­ka­le til­bud. Det be­tyr at man­ge barn i dag får ser­vert mat i lø­pet av skole­da­gen, mens and­re ikke får det. Vi bør se na­er­me­re på de uli­ke til­bu­de­ne og se hvil­ke som er best, og kom­me med for­slag til na­sjo­nalt til­bud slik at alle barn, uav­hen­gig av hvor de bor og vokser opp, får sam­me til­bud, sier hun til NTB.

Hun får støt­te fra se­nior­fors­ker Bjørn Hei­ne Strand som har fors­ket på so­si­al ulik­het i helse.

– Hvis et til­tak skal va­ere ut­jev­nen­de, må det tref­fe alle. All er­fa­ring vi­ser at skal de som tren­ger det al­ler mest nyt­tig­gjø­re seg av et til­bud, må det va­ere gra­tis, sier han.

Åpen stats­råd

Eld­re- og folke­helse­mi­nis­ter Åse Michael­sen (Frp) sier hun nå er åpen for å se på alle for­slag som kan mins­ke de so­sia­le helse­for­skjel­le­ne, men hun er ikke enig i at en ord­ning med skole­mat må va­ere na­sjo­nal og lik for alle. Hun syns det er helt i or­den at kom­mu­ner og sko­ler i Nor­ge set­ter i gang uli­ke ord­nin­ger på eget ini­tia­tiv.

– Vi må få alle er­fa­rin­ger på bor­det og se hvor­dan det­te kan gjø­res på bes­te måte, men det er ikke slik at det må fi­nan­sie­res av stat og re­gje­ring. Vi kan se hvor­dan det­te for ek­sem­pel kan sys sam­men med lo­kalt en­ga­sje­ment og fri­vil­lig­het, med for ek­sem­pel se­nior­res­sur­ser, in­te­gre­rings­til­tak el­ler and­re som øns­ker å va­ere ak­ti­ve og kan ha nyt­te og ver­di av å del­ta i sam­fun­net ved å hjel­pe til med å leg­ge til ret­te for skole­mål­tid, sier Michael­sen.

Forsk­ning fra 2012 har imid­ler­tid vist at en skole­frukt­ord­ning som er gra­tis for alle, re­du­se­rer so­si­al ulik­het både når det gjel­der inn­tak av frukt og usunt snacks. Skole­frukt som må be­ta­les av fore­sat­te, fø­rer deri­mot til stør­re so­sia­le for­skjel­ler i frukt­inn­tak.

ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

GRA­TIS SKOLE­MÅL­TID: Et na­sjo­nalt til­bud om gra­tis skole­mål­tid for alle vil­le tro­lig ha en ut­jev­nen­de ef­fekt på de so­sia­le helse­for­skjel­le­ne i Nor­ge, me­ner Folke­helse­in­sti­tut­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.