Sp­lei­ser mot Acer

• Gir en halv mil­lion i håp om «uten­ke­lig» dom

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - TOR SAND­BERG tor.sand­berg@dags­avi­sen.no

ACER: Pen­ge­ne strøm­mer inn til Nei til EUS mu­li­ge Acer-søks­mål mot sta­ten. Pro­fes­sor tror ikke det vil føre fram.

■ 22. mars stem­te et fler­tall på Stor­tin­get, be­stå­en­de av re­gje­rings­par­ti­ene, Ap og MDG, for at Nor­ge skal slut­te seg energi­by­rå­et Acer og EUS tred­je energi­mar­keds­pak­ke.

Det­te ved­ta­ket in­ne­ba­erer av­stå­el­se av su­ve­re­ni­tet til EU, og er der­for grunn­lovs­stri­dig, me­ner Nei til EU. Un­der sitt råds­møte 7. april, ved­tok der­for or­ga­ni­sa­sjo­nen å star­te en inn­sam­lings­ak­sjon for å skaf­fe pen­ger til en retts­lig prø­ving av stor­tings­ved­ta­ket.

– Å for­be­re­de og gjen­nom­føre en retts­sak er kost­bart, og vi tren­ger all den støt­te vi kan få, for­kla­rer Ka­thri­ne Kle­ve­land, le­der i Nei til EU.

Gi­ver­vil­jen har va­ert stor hos Acer-mot­stan­der­ne. Al­le­re­de i lø­pet av den førs­te må­ne­den etter råds­mø­tets ved­tak, kom det inn over en halv mil­lion kro­ner, og pen­ge­ne fort­set­ter å kom­me.

– Ute­luk­ket å vin­ne fram

Pro­fes­sor Tar­jei Bekke­dal ved Det ju­ri­dis­ke fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, tror ikke gi­ver­ne vil få va­lu­ta for pen­ge­ne sine.

– Jeg ser på et slikt søks­mål som en pro­test­mar­ke­ring, en de­mon­stra­sjon. Det er for lite de­batt om Eu-spørs­mål i Nor­ge, så jeg sy­nes ikke det er noe kri­tikk­ver­dig i å bru­ke dom­sto­le­ne til å frem­me sine søks­mål i et til­fel­le som det­te. Det er imid­ler­tid av to grun­ner ute­luk­ket at et slikt søks­mål vil vin­ne fram, be­gyn­ner Bekke­dal, som også er dag­lig le­der av Norsk for­ening for europa­rett.

– Den førs­te grun­nen er at Stor­tin­gets ved­tak byg­ger på en kor­rekt vur­de­ring av grunn­lovs­spørs­må­le­ne, fore­tatt av Jus­tis­de­par­te­men­tets lov­av­de­ling. Den and­re grun­nen er at dom­sto­le­nes kon­troll med be­stem­mel­ser om ri­kets su­ve­re­ni­tet er lite in­ten­siv. Dom­sto­le­ne vil leg­ge Stor­tin­get og re­gje­rin­gens vur­de­ring til grunn for sin grunn­lov­s­tol­king. Noe an­net vil va­ere et brudd med vår retts­li­ge og kon­sti­tu­sjo­nel­le tra­di­sjon, og fram­står som uten­ke­lig, fort­set­ter Bekke­dal.

– Det er i førs­te rek­ke i retts­spørs­mål som an­går no­ens men­neske­ret­tig­he­ter, at dom­sto­le­nes kon­troll med Stor­tin­get og re­gje­rin­gens myn­dig­hets­ut­øvel­se er in­ten­siv. Acer drei­er seg ikke om et slikt spørs­mål, til­føy­er han.

– Bin­den­de av­ta­ler

Bekke­dal stop­per ikke med det.

– I alle til­fel­ler er vur­de­rin­gen av Grunn­lo­vens krav og skran­ker et in­tern­retts­lig spørs­mål. Om Stor­tin­get el­ler re­gje­rin­gen skul­le vur­de­re dis­se feil, er de in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler Nor­ge har slut­tet med tredje­sta­ter el­ler EU, like fullt bin­den­de.

Kle­ve­land lar seg ikke av­skrek­ke av Bekke­dals ar­gu­men­ta­sjon.

– Gjen­nom hele Acer-sa­ken var det fle­re ju­ris­ter fra fag­mil­jø­ene både i Ber­gen, Tromsø og Oslo som er ueni­ge med Bekke­dal, og som me­ner Stor­tin­get bur­de fulgt Grunn­lo­vens pa­ra­graf 115 om su­ve­re­ni­tets­av­stå­el­se, på­pe­ker hun.

– Så du har tro på at det er mu­lig å vin­ne fram i ret­ten?

– Ja, hvis ikke vil­le det va­ert feil å ha som mål å gå til søks­mål. Nå når vi har pas­sert en halv mil­lion, star­ter vi med å hen­te inn uli­ke ju­ri­dis­ke vur­de­rin­ger, for at sty­ret i Nei til EU skal ta et be­grun­net valg om vi skal gå vi­de­re. Si­den det­te er en dyr pro­sess, vil vi også ta vur­de­rin­gen ut i fra hvor mye inn­sam­lin­gen gir.

– Nok er nok

Kle­ve­land vi­ser i den an­led­ning til at Na­tur og ung­dom og Gre­en­peace i sitt klima­søks­mål mot sta­ten, bruk­te rundt 3 mil­lio­ner kro­ner i førs­te run­de i retts­sa­len.

Kle­ve­land sy­nes uan­sett at det er fan­tas­tisk at Nei til EU al­le­re­de har fått en halv mil­lion kro­ner.

– Det er stor fol­ke­lig mot­stand mot av­gi­vel­se av su­ve­re­ni­tet på et så vik­tig sam­funns­spørs­mål som ener­gi­en vår, kon­sta­te­rer hun.

– I til­legg hand­ler det om at nok er nok. Det­te er ikke førs­te gang. Vi kan vise til om­rå­der som kje­mi­ka­li­er, fi­nans, luft­fart med mer. Hvor­for skal EU sta­dig be­stem­me mer over oss, når vi i to folke­av­stem­nin­ger har sagt vi ikke vil va­ere med i EU?

FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

VANT IKKE FRAM: Nei til EU fikk ikke til­strek­ke­lig ge­hør for sin Acer-mot­stand i Stor­tin­get, selv om Rødt-le­der Bjør­nar Mox­nes ar­gu­men­ter­te mot en til­slut­ning for en noe glis­sen sal. Et­ter­spil­let kan kom­me i en helt annen type sal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.