BUS­KE­RUD­BYEN

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ N

Bus­ke­rud­by­sam­ar­bei­det be­står av ni of­fent­li­ge part­ne­re som job­ber for å løse fel­les ut­ford­rin­ger in­nen sam­ferd­sel og mil­jø.

■ De ni er: Dram­men kom­mu­ne, Lier kom­mu­ne, Ned­re Ei­ker kom­mu­ne, Øv­re Ei­ker kom­mu­ne, Kongs­berg kom­mu­ne, Bus­ke­rud fyl­kes­kom­mu­ne, Fyl­kes­man­nen i Bus­ke­rud, Sta­tens veg­ve­sen og Jern­bane­di­rek­to­ra­tet.

Kil­de: Bus­ke­rud­byen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.