Fikk kul­tur­pri­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Katrine.strom@dags­avi­sen.no

KORPS: Strøms­god­set Mu­sikkorps har vun­net gull­me­dal­jer i inn- og ut­land for drill og show. 17. mai vant de hjem­me.

■ KATRINE STRØM

På fest­fore­stil­lin­gen i Dram­mens Tea­ter ble de nem­lig til­delt Dram­men kom­mu­nes kul­tur­pris for 2018. Pri­sen er på 40 000 kro­ner, samt et di­plom teg­net av kunst­ne­ren Hil­de Die­sen. I jury­ens be­grun­nel­se he­ter det at «Årets vin­ner tør å gå sine egne vei­er, og har ut­vik­let sin egen mu­sikk­stil, show­kon­sept og sa­er­egen­het. Det­te blir lagt mer­ke til, ikke minst av de yng­re. Fle­re av skole­korp­se­ne i Dram­men har tatt gate­drill og show­drill inn i sitt re­per­toar etter in­spi­ra­sjon fra dem. Det er hel­ler in­gen hem­me­lig­het at et stort an­tall av gar­dis­te­ne som har tje­neste­gjort i mu­sikk­trop­pen i Hans Ma­jes­tet Kon­gens gar­de, har star­tet sin kar­rie­re i nett­opp det­te korp­set.»

FOTO: STRØMS­GOD­SET

KUN SPILLING: Korp­set har ikke dug­na­der, kun spille­job­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.