Blid­gjor­de bøn­de­ne

• Enig­het i jord­bruks­opp­gjø­ret ons­dag kveld

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - BIRGITTE IVERSEN GUNNHILD HOKHOLT BJERVE

AV­TA­LE: Med 1,1 mil­li­ar­der kro­ner i ram­me, til­skudd til små­bruk og kutt i over­pro­duk­sjon, klar­te land­bruks­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp) å få bøn­de­ne med på ny av­ta­le.

■ ■ For førs­te gang i re­gje­rin­gen Sol­bergs his­to­rie har beg­ge or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne i jord­bruks­opp­gjø­ret – både Nor­ges Bon­de­lag og Norsk Bonde- og Små­bru­kar­lag – kom­met til enig­het med sta­ten om en ny jord­bruks­av­ta­le.

Av­ta­len ble pre­sen­tert av land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp), le­der av Nor­ges Bon­de­lag, Lars Pet­ter Bart­nes, og le­der i Norsk Bonde- og Små­bru­kar­lag, Me­rete Furu­berg, un­der en fel­les presse­kon­fe­ran­se ons­dag kveld.

Da­le sier han er for­nøyd med å va­ere den førs­te blå­blå stats­rå­den som har lan­det en av­ta­le med beg­ge or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne.

– Av­ta­len vi har fått til, kla­rer å iva­re­ta både det re­gje­rin­gen har va­ert opp­tatt av – å styr­ke mu­lig­he­ten til å pro­du­se­re mer der det er mar­keds­mu­lig­he­ter, som pri­ma­ert er korn, frukt og grønt, og sam­ti­dig ha en klar dis­trikts­pro­fil. Land­bruks­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne skal også ha ros for å ha inn­sett at vi ikke ale­ne kan måle all land­bruks­po­li­tikk på opp­nå­el­sen av et inn­tekts­mål, sier Da­le til NTB.

Hen­ger etter

For selv med en re­kord­stor ram­me på 1,1 mil­li­ar­der kro­ner er bøn­de­ne langt fra kra­vet om å få en krone­mes­sig lik inn­tekts­ut­vik­ling som and­re yr­kes­grup­per. Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne krev­de opp­rin­ne­lig 1,8 mil­li­ar­der kro­ner.

– Å opp­nå det var ikke mu­lig i vik­ti­ge pro­duk­sjo­ner på grunn av sva­ke mar­keds­mu­lig­he­ter og et lavt til­bud fra sta­ten, sier le­der i Nor­ges Bon­de­lag, Lars Pet­ter Bart­nes.

Han og le­der av le­der i Norsk Bonde- og Små­bru­kar­lag, Me­rete Furu­berg, gle­der seg deri­mot over å ha opp­nådd and­re vik­ti­ge sei­re – som inn­fø­rin­gen av en rek­ke re­gu­le­rin­ger for å hind­re over­pro­duk­sjon av svin, melk og sau, samt et nytt støtte­til­skudd for små og mel­lom­sto­re melke­bøn­der.

Til­tak for små fjøs

Små­bru­kar­la­get har brutt for­hand­lin­ge­ne hvert enes­te år si­den Sol­berg-re­gje­rin­gen til­tråd­te i 2013. Le­der Me­rete Furu­berg sier det i år ble ja på grunn av den his­to­risk sto­re ram­men, og for­di or­ga­ni­sa­sjo­nen opp­lev­de at de fikk gjen­nom man­ge vik­ti­ge krav.

– Det his­to­ris­ke struk­tur­til­skud­det, som vil red­de de mind­re melke­bru­ke­ne i lan­det vårt, et se­ter­til­skudd som vi har kjem­pet for len­ge, et eget til­skudd til bratt ter­reng, bed­re vel­ferds­ord­nin­ger og en rek­ke til­tak mot mar­keds­uba­lan­se og over­pro­duk­sjon, er alle vik­ti­ge sei­re, ram­ser Furu­berg opp over­for NTB.

Furu­berg med­gir at en annen vik­tig år­sak til at or­ga­ni­sa­sjo­nen sa ja til en av­ta­le i år, var sig­na­ler fra KRF om at de ikke kom til å leg­ge på mer pen­ger der­som av­ta­len nok et år hav­net i Stor­tin­get etter et brudd.

Furu­berg bruk­te den fel­les presse­kon­fe­ran­sen til å sen­de en ap­pell til KRF om å gjø­re mer for å snu re­gje­rin­gens po­li­tikk.

– I år har vi fått en vik­tig kor­rek­sjon, men vi tren­ger en re­ver­se­ring av land­bruks­po­li­tik­ken som ble inn­ført i 2014, sa Furu­berg, men hen­vis­ning til re­gje­rin­gens om­fat­ten­de om­leg­ging av land­bru­ket den gang i mer mar­keds­li­be­ra­lis­tisk ret­ning.

Land­bruks­mi­nis­te­ren av­vi­ser imid­ler­tid at det­te er star­ten på en re­ver­se­ring av 2014-om­leg­gin­gen og sier de vik­tigs­te prin­sip­pe­ne lig­ger fast.

Po­si­tiv op­po­si­sjon

Op­po­si­sjo­nen på Stor­tin­get er i ho­ved­sak for­nøyd med opp­gjø­ret.

Sen­ter­par­ti­ets Geir Polle­stad (Sp) sier han had­de øns­ket seg en mer of­fen­siv av­ta­le, men sier han er glad for at par­te­ne har fått på plass vik­ti­ge ord­nin­ger.

– Selv om årets opp­gjør øker inn­tekts­ga­pet mel­lom jord­bru­ket og and­re grup­per, må det ikke va­ere tvil om at må­let om å re­du­se­re inn­tekts­ga­pet lig­ger fast, sier Polle­stad.

Krfs land­bruks­po­li­tis­ke tals­mann Stei­nar Rei­ten gir hon­nør til par­te­ne for å ha kom­met til enig­het med et kre­ven­de ut­gangs­punkt.

– Beg­ge par­ter har sett at det å få bukt med over­pro­duk­sjo­nen er av­gjø­ren­de vik­tig for å sik­re en til­freds­stil­len­de inn­tekts­ut­vik­ling i åre­ne som kom­mer, sier han.

Stor­tin­get skal be­hand­le jord­bruks­opp­gjø­ret 14. juni. (NTB)

FOTO: VI­DAR RUUD/NTB SCANPIX

ENI­GE: Par­te­ne i jord­bruks­for­hand­lin­ge­ne er blitt eni­ge. Her et bil­de fra april. For­hand­lings­le­der fra sta­ten Leif For­sell (t.v.), le­der i Nor­ges Bon­de­lag, Lars Pet­ter Bart­nes og le­der i Norsk Bonde- og Små­bru­kar­lag, Me­rete Furu­berg.

FOTO: MIMSY MØLLER

FOR­NØYD: Jon Ge­org Da­le (Frp), land­bruks- og mat­mi­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.