Til­ler­son: De­mo­kra­ti­et i USA er i fare

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

USA: USAS tid­li­ge­re uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son (bil­det) me­ner lan­det har hav­net i en «etisk krise» som kan true det ame­ri­kans­ke de­mo­kra­ti­et.

Ad­var­se­len kom i en tale ons­dag hvor Til­ler­son til­syne­la­ten­de kom med fle­re stikk til pre­si­dent Do­nald Trump. Men han nevn­te ikke sin tid­li­ge­re sjef ved navn.

Ifølge eks-uten­riks­mi­nis­te­ren har en etisk krise ram­met USAS le­de­re både i of­fent­lig og pri­vat sek­tor. Hvis ikke lan­dets bor­ge­re tar tak i det­te, fryk­ter han at de­mo­kra­ti­et, slik ame­ri­ka­ner­ne kjen­ner det i dag, er på vei inn i sine sis­te leve­år.

Til­ler­son kri­ti­ser­te for­søk på å un­der­gra­ve fak­ta og sann­het, og ad­var­te mot å ig­no­re­re USAS al­li­er­te.

– Vi må ald­ri ta dis­se lang­va­ri­ge al­li­er­te for gitt, sa han i ta­len til av­gangs­ele­ver ved Vir­gi­nia Mi­li­ta­ry Insti­tute.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.