Ha­mas-topp: 50 av dem som ble drept, var Ha­mas-med­lem­mer

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

GAZASTRIPEN: De al­ler fles­te pa­le­sti­ner­ne som ble drept av is­ra­els­ke styr­ker på Gazastripen man­dag, var med­lem­mer av Ha­mas, opp­ly­ser en av grup­pas le­de­re.

Ha­mas-top­pen Sa­lah Bar­da­wil kom­men­ter­te døds­tal­let i et in­ter­vju med pa­le­stins­ke Balad­na TV ons­dag.

– 50 av mar­ty­re­ne var Ha­mas, og tolv var fra fol­ket, sa Bar­da­wil.

Han ut­dy­pet ikke om de 50 til­hør­te Ha­mas’ va­ep­ne­de el­ler po­li­tis­ke fløy, el­ler hva de gjor­de da de ble drept. Is­rael har fått mas­siv in­ter­na­sjo­nal kri­tikk for å ha skutt og drept ube­va­ep­ne­de del­ta­ke­re i de­mon­stra­sjo­ner – fle­re av dem mindre­åri­ge.

Is­ra­els­ke mi­li­ta­ere me­ner Bar­da­wils ut­ta­lel­se be­kref­ter de­res ver­sjon av hva som skjed­de ved gren­sa mel­lom Gazastripen og Is­rael man­dag.

– Stol på det han sier. Det­te var in­gen fre­de­lig pro­test, skri­ver oberst­løyt­nant Jo­nat­han Con­ri­cus på Twit­ter.

– Det­te var en or­ga­ni­sert ter­ro­rist-mob or­ga­ni­sert av Ha­mas, hev­der Em­ma­nu­el Nah­s­hon, tals­mann for det is­ra­els­ke uten­riks­de­par­te­men­tet.

Men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­nen Hu­man Rights Watch me­ner imid­ler­tid det ve­sent­li­ge ikke var om de­mon­stran­te­ne til­hør­te Ha­mas – men om de ut­gjor­de en re­ell fare for sol­da­te­ne som drep­te dem. Å dre­pe ube­va­ep­ne­de de­mon­stran­ter vil uan­sett va­ere et brudd på folke­ret­ten.

Bar­da­wil selv har føl­gen­de kom­men­tar til re­ak­sjo­ne­ne på hans ut­ta­lel­ser: – Is­rael le­gi­ti­me­rer drap på pa­le­sti­ne­re bare for­di de er pa­le­sti­ne­re el­ler til­hø­rer Ha­mas, selv om de er ube­va­ep­net og for­sva­rer sin ver­dig­het og sine ret­tig­he­ter. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.