Ebo­la har spredt seg til mil­lion­by

KONGO: Det er be­kref­tet et til­fel­le av ebola­smit­te i stor­byen Mban­da­ka i Kongo, opp­ly­ser myn­dig­he­te­ne. WHO job­ber på spreng for å hind­re vi­de­re spred­ning.

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Sent ons­dag kveld ut­tal­te den kon­go­le­sis­ke helse­mi­nis­te­ren Oly Ilun­ga at ebola­ut­brud­det i lan­det har gått inn i en ny fase.

Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO) har tid­li­ge­re opp­lyst at de for­be­re­der seg på det ver­ste i for­bin­del­se med ut­brud­det. Den størs­te fryk­ten har va­ert at smit­ten skul­le spre seg til en stør­re by.

I Mban­da­ka, ho­ved­sta­den i pro­vin­sen Equa­te­ur, bor det nes­ten 1,2 mil­lio­ner men­nes­ker.

– Det­te er en be­kym­rings­full ut­vik­ling, kon­sta­te­rer Te­dros Ad­ha­nom Ghe­brey­e­sus, le­der for Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon (WHO).

Vak­si­ner på plass

En re­gio­nal Who-di­rek­tør, Mats­hi­diso Moe­ti, sier or­ga­ni­sa­sjo­nen og de­res part­ne­re trap­per opp inn­sat­sen for å fin­ne alle som den smit­te­de per­sonen i Mban­da­ka har va­ert i kon­takt med.

Ifølge WHO har 4.000 do­ser av en eks­pe­ri­men­tell vak­si­ne mot ebo­la al­le­re­de an­kom­met Kongo, og fle­re vak­sine­do­ser ven­tes å an­kom­me i lø­pet av de na­er­mes­te da­ge­ne.

Vak­si­nen vis­te seg å va­ere sva­ert ef­fek­tiv da den ble brukt på ebola­pa­si­en­ter i Gui­nea un­der den sto­re ebo­la-epi­de­mi­en i VestAfri­ka i 2015.

Li­ke­vel ad­va­rer WHO om at vak­si­nen er vans­ke­lig å an­ven­de og ikke et «vid­un­der­mid­del» mot smit­ten. Én ut­ford­ring er at vak­si­nen må opp­be­va­res i mi­nus 60 gra­der.

Nien­de ut­brudd på 42 år

Av de 42 an­tat­te til­fel­le­ne av ebo­la i Kongo, er tre be­kref­tet. 23 men­nes­ker an­tas å ha dødd av syk­dom­men.

Ebo­la-vi­ru­set ram­mer alle krop­pens or­ga­ner og hind­rer krop­pens evne til å stan­se blød­nin­ger. Syk­dom­men smit­ter lett mel­lom per­soner som er i kon­takt med hver­and­re.

Ebola­ut­brud­det i Kongo er det nien­de i rek­ken i lan­det si­den 1976. WHO er­k­la­er­te det sis­te ebola­ut­brud­det i Kongo for å va­ere over i juli i fjor.

Gui­nea, Li­be­ria og Sierra Le­one var de tre lan­de­ne som var har­dest ram­met av ebola­epi­de­mi­en i 2013 og 2014. Da døde over 11.000 men­nes­ker. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

NY FASE: Ebola­ut­brud­det har nå gått inn i en ny fase, opp­ly­ser Kon­gos helse­mi­nis­ter. Her et bil­de fra lør­dag, der helse­ar­bei­de­re ikler seg be­skyt­tel­ses­ut­styr før de opp­sø­ker ebola­pa­si­en­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.