VAL­GET I VENEZUELA

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ Pre­si­dent­valg søn­dag 20. mai.

■ Val­get reg­nes ikke som fritt og rett­fer­dig. Alt ty­der på at sit­ten­de pre­si­dent Ni­colás Ma­duro kom­mer til å bli sit­ten­de.

■ Både EU, USA og de fles­te la­tin­ame­ri­kans­ke nabo­land har sagt at de ikke kom­mer til å an­er­kjen­ne re­sul­ta­tet.

■ Val­get er ut­satt fle­re gan­ger for­di op­po­si­sjo­nen boi­kot­ter val­get, sen­tra­le op­po­si­sjons­kan­di­da­ter er blitt nek­tet å stil­le.

■ Venezuela har noen av ver­dens størs­te olje­re­ser­ver og kun­ne va­ert et rikt land, i ste­det be­fin­ner lan­det seg i dyp øko­no­misk krise med hy­per­in­fla­sjon, mat­man­gel og enorm fat­tig­dom.

■ Den vik­tigs­te ut­ford­re­ren til Ma­duro er den tid­li­ge­re gu­ver­nø­ren Henri Fal­cón som har bak­grunn fra tid­li­ge­re pre­si­dent Hugo Chávez’ krets.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.