– Job­ber for vel­lyk­ket møte mel­lom Trump og Kim

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

SØR-KOREA: Sør-korea sier lan­det vil kom­mu­ni­se­re tett med USA og Nord-korea for å øke sjan­se­ne for at sam­ta­len mel­lom dem blir vel­lyk­ket.

Kunn­gjø­rin­gen fra Sør-koreas na­sjo­na­le sik­ker­hets­råd kom i går.

Nord-korea skal ifølge fle­re medi­er, blant dem det sør­kore­ans­ke ny­hets­by­rå­et Yon­hap, ha tru­et med å av­ly­se det plan­lag­te topp­mø­tet mel­lom Trump og Kim 12. juni. En av grun­ne­ne er sterk mis­nøye med at USA og Sør- Korea nå hol­der en stor mi­li­taerøvel­se sam­men.

Nord-koreas vise­uten­riks­mi­nis­ter Kim Kye Gwan har også ute­luk­ket en­si­dig atom­ned­rust­ning.

– Hvis USA for­sø­ker å tvin­ge oss opp i et hjør­ne for å pres­se oss til en­si­dig atom­ned­rust­ning, kom­mer vi ikke len­ger til å va­ere in­ter­es­sert i dia­log. Vi kan da ikke an­net enn å re­vur­de­re om vi skal del­ta på det plan­lag­te topp­mø­tet mel­lom Nordkorea og USA, sa han.

Nord-korea av­lys­te også plan­lag­te sam­ta­ler med Sør-korea, som skul­le fun­net sted på ons­dag.

Så langt ser det ikke ut til at Sør­ko­reas kon­takt med par­te­ne har fått nord­korea­ner­ne til å skif­te me­ning.

Nord-koreas sjef­for­hand­ler Ri Son Gwon be­skrev i går den sør­kore­ans­ke re­gje­rin­gen som in­kom­pe­tent, ifølge Reuters, som si­te­rer det nord­kore­ans­ke ny­hets­by­rå­et KCNA. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.