EU vil blok­ke­re USAS sank­sjo­ner

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

IRAN: EU vil i dag star­te pro­ses­sen for blok­ke­ring av ame­ri­kans­ke sank­sjo­ner mot Iran, sier Eu-kom­mi­sjo­nens sjef Jean-clau­de Junck­er.

Hen­sik­ten er å be­skyt­te euro­pe­isk na­e­rings­liv som dri­ver han­del i og med Iran mot kon­se­kven­se­ne av at USA gjen­inn­fø­rer sank­sjo­ner mot lan­det, sa Junck­er un­der en presse­kon­fe­ran­se i So­fia i går etter­mid­dag.

Gam­mel lov

Blok­ke­rin­gen skjer gjen­nom at EU re­ak­ti­ve­rer en gam­mel blok­ke­rings­lov, en pro­sess som for­melt sett vil bli på­be­gynt gjen­nom et for­slag om re­ak­ti­ve­ring i dag, opp­ly­ser Junck­er vi­de­re.

Når blok­ke­rin­gen blir ved­tatt og iverk­satt er fore­lø­pig ikke av­klart.

Blok­ke­rings­lo­ven det drei­er seg om ble i sin tid la­get for å om­gå USAS han­del­s­em­bar­go mot Cuba i 1996. Lo­ven for­byr euro­pe­is­ke sel­ska­per og pri­vat­per­soner å etter­leve ame­ri­kans­ke sank­sjo­ner, i det­te til­fel­let mot Iran.

Kon­flik­ten med USA om Cuba-sank­sjo­ne­ne ble imid­ler­tid løst po­li­tisk, så ef­fek­ten av blok­ke­rings­til­ta­ket har ald­ri blitt tes­tet i prak­sis.

Junck­er pre­si­se­rer at må­let er å be­skyt­te spe­si­elt små- og mel- lom­sto­re euro­pe­is­ke be­drif­ter som har in­ves­tert i Iran, mot å bli ram­met av USAS sank­sjo­ner.

– Vi må inn­se at ef­fek­te­ne av de ame­ri­kans­ke sank­sjo­ne­ne vil fø­les. Det er der­for EUS plikt å be­skyt­te euro­pe­is­ke be­drif­ter. Det gjel­der spe­si­elt små- og mel­lom­sto­re be­drif­ter. Der­for star­ter vi nå pro­ses­sen for re­ak­ti­ve­ring av blok­ke­rings­lo­ven, sier Junck­er.

Iran-av­ta­len

En annen del av hen­sik­ten er å veie opp for de øko­no­mis­ke skade­virk­nin­ge­ne Iran får av at USA gjen­inn­fø­rer sank­sjo­ner mot lan­det, slik at Iran opp­munt­res til å fort­set­te å over­hol­de atom­av­ta­len.

I til­legg til å re­ak­ti­ve­re blok­ke­rings­lo­ven skal Den euro­pe­is­ke in­ves­te­rings­ban­ken få til­la­tel­se til å fi­nan­siere euro­pe­is­ke sel­ska­pers in­ves­te­rin­ger i Iran, be­kref­ter Junck­er.

Han nev­ner også Mi­guel Arias Cañe­tes be­søk i Iran for å frem­me økt energi­sam­ar­beid mel­lom Iran og EU.

Euro­pe­is­ke land har også en rek­ke and­re al­ter­na­ti­ver oppe til vur­de­ring for å kon­tre ame­ri­kans­ke sank­sjo­ner mot Iran. Ut­ford­rin­gen er imid­ler­tid at det vil bli vans­ke­lig å veie opp for de øko­no­mis­ke skade­virk­nin­ge­ne av de ame­ri­kans­ke til­ta­ke­ne.

Ut mot USA

Un­der gårs­da­gens presse­kon­fe­ran­se bruk­te Junck­er også tid på å kri­ti­se­re USA og pre­si­dent Do­nald Trump for at de trakk seg fra atom­av­ta­len.

– Jeg me­ner at det ikke er ufor­ut­sig­ba­re kon­kur­ren­ter, fien­der el­ler part­ne­re som er det størs­te pro­ble­met i geopo­li­tik­ken. Pro­ble­met er når din na­er­mes­te venn er ufor­ut­sig­bar. Det er in­gen spøk. Det­te er kjer­nen i våre pro­ble­mer med våre ven­ner på den and­re si­den av At­lan­te­ren, sier Junck­er.

– Jeg kan va­ere enig med pre­si­dent Trump når han sier at ufor­ut­sig­bar­het kan va­ere et vel­dig nyt­tig verk­tøy i po­li­tik­ken. Men bare mot fien­der el­ler ut­ford­re­re. Ufor­ut­sig­bar­het er det sis­te vi tren­ger når vi er ven­ner, sier han vi­de­re.

– Vi har in­gen il­lu­sjo­ner el­ler sto­re for­vent­nin­ger når det gjel­der Iran og de­res til­na­er­ming til den vest­li­ge ver­den. Men vi har de høy­es­te for­vent­nin­ger til Washing­ton, un­der­stre­ker Eu­kom­mi­sjo­nens pre­si­dent.(ntb)

FOTO: AP/NTB SCANPIX

SO­FIA: Eu-kom­mi­sjo­nens pre­si­dent Jean-clau­de Junck­er un­der en presse­kon­fe­ran­se i So­fia, Bul­ga­rias ho­ved­stad, i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.