Den nye ti­den for Bok-nor­ge

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - JAN OVE EKEBERG HELLE STENSBAK EYSTEIN HANSSEN DORTHE ERICHSEN LENA ROER ØRJAN KARLSSON FRID INGULSTAD Sty­ret i For­fat­ter­for­bun­det

So­li­da­ri­tet hand­ler om å dele. Det hand­ler også om å for­stå, an­er­kjen­ne og re­spek­te­re and­re. For­fat­ter­for­bun­dets grunn­tan­ke er at alle for­fat­te­re er like mye verdt, har like stor rett til å bru­ke tit­te­len for­fat­ter med he­vet hode og like stor rett til å på­vir­ke hvor­dan kol­lek­ti­ve støtte­mid­ler fra sta­ten for­de­les mel­lom for­fat­te­re. Det er vår tan­ke om so­li­da­ri­tet.

På For­fat­ter­for­bun­dets førs­te lands­møte i april i år ga med­lem­me­ne sty­ret klar be­skjed om å job­be vi­de­re langs denne so­li­da­ri­tets­lin­jen. Et sva­ert sen­tralt spørs­mål i det­te ar­bei­det er for­de­ling av bi­blio­tek­veder­lags­mid­ler. I dag for­de­les de skjønn­lit­te­ra­ere for­fat­ter­nes an­del av dis­se kol­lek­ti­ve mid­le­ne av Den nors­ke For­fat­ter­for­ening (DNF), som vek­sel­vis opp­trer som laug og fag­for­ening, og Nors­ke bar­ne- og ung­doms­bok­for­fat­te­re (NBU) gjen­nom Norsk for­fat­ter- og over­set­ter­fond (NFOF).

Med etab­le­rin­gen av For­fat­ter­for­bun­det har nors­ke skjønn­lit­te­ra­ere for­fat­te­re fått sin egen fag­for­ening. Vi har pas­sert 350 med­lem­mer, sta­dig nye mel­der seg inn. Da er det na­tur­lig at For­fat­ter­for­bun­det tas opp som like­ver­dig ak­tør i NFOF. Det vil va­ere ekte so­li­da­ri­tet. Og vi vet at alle nors­ke for­fat­te­re fø­ler so­li­da­ri­tet med hver­and­re. Det lig­ger inn­bakt i det å va­ere for­fat­ter. Det sam­me gjør den grunn­leg­gen­de tan­ken om yt­rings­fri­het, som både vi og DNF har ned­felt i våre ved­tek­ter.

Vår fel­les kamp er å styr­ke de skjønn­lit­te­ra­ere for­fat­ter­nes inn­tekts- og ar­beids­vil­kår. I fel­les­skap skal vi ar­bei­de for at så man­ge for­fat­te­re som mu­lig står sam­let for å opp­nå høy for­hand­lings­kraft i vik­ti­ge sa­ker som an­går for­fat­te­res øko­no­mi og leve­kår gjen­nom hele li­vet.

Sam­men skal vi

job­be for å sik­re og styr­ke sti­pend­ord­nin­ge­ne, inn­kjøps­ord­nin­gen, ar­bei­de for en bed­re inn­tekts­sik­ring ved syk­dom og mu­lig­he­te­ne for opp­ar­bei­del­se av tje­neste­pen­sjon. Pen­sjon er vik­tig. Man­ge av oss ri­si­ke­rer å bli minste­pen­sjo­nis­ter, og ut­sik­te­ne for yng­re for­fat­te­re er sa­er­de­les dår­li­ge. So­li­da­ri­tet er å job­be sam­men også for unge og ennå upub­li­ser­te for­fat­ter.

Det er man­ge gode ord­nin­ger for lit­te­ra­tur og for­fat­te­re i Nor­ge. Men vi må er­kjen­ne at ut­ford­rin­ge­ne står i kø. Nor­mal­kon­trak­ten bør mo­der­ni­se­res, makt­kon­sen­tra­sjo­nen i bran­sjen er for stor, bi­blio­tek leg­ges ned og den bok­bran­sjen vi kjen­te, er i stor end­ring. Jo fle­re som står sam­men, desto mer kan vi opp­nå på dis­se om­rå­de­ne.

Den kan­skje al­ler størs­te ut­ford­rin­gen – og mu­lig­he­ten – fin­ner vi i den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen. Distri­bu­sjo­nen av det skrev­ne ord er i end­ring. Et ek­sem­pel er fram­veks­ten av strømme­tje­nes­ter for lyd­bø­ker. Det­te er et av de hur­tigst vok­sen­de seg­men­te­ne på det in­ter­na­sjo­na­le lit­te­ra­tur­mar­ke­det. Al­le­re­de nå opp­le­ver nors­ke for­fat­te­re stor gjen­nom­slags­kraft i det­te mar­ke­det. Bø­ker fin­ner nye le­se­re og lyt­te­re, og nye for­ma­ter vokser fram. Vi må ta inn over oss at tek­no­lo­gi­en er i ferd med å for­and­re for­fat­ter­rol­len, og vi bør sam­ar­bei­de om å fin­ne gode løs­nin­ger som brin­ger lit­te­ra­tu­ren ut til fle­re

le­se­re.

Makt­kon­sen­tra­sjo­nen i bran­sjen er for stor, bi­blio­tek leg­ges ned og den bok­bran­sjen vi kjen­te, er i stor end­ring.

Nor­ge er en fler­kul­tu­rell na­sjon, for­ank­ret i et de­mo­kra­tisk og in­klu­de­ren­de verdi­syn. Det nors­ke språ­ket har en sterk po­si­sjon som mål­ba­erer av rau­se hold­nin­ger.

Slik bi­drar lit­te­ra­tu­ren til fel­les iden­ti­tet i et sam­funn der alle be­folk­nings­grup­per del­tar. Og det skrev­ne ord ut­vik­ler seg med sam­fun­net. Nye stem­mer dyr­kes fram, sam­ti­dig som vi ver­ner om vårt språk og vår kul­tur.

Det­te leg­ger vi i or­det so­li­da­ri­tet. Alle for­fat­te­re skal med, alle har en plass. For­fat­ter­for­bun­det re­pre­sen­te­rer et vei­skil­le, et vei­skil­le som vil styr­ke for­fat­ter­ne og lit­te­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.