Sjel

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Takter -

Lu­mi­nel­le. De tror det gjør det mu­lig å dri­ve det len­ger enn det vil­le va­ert med et norsk sel­skap. De har al­le­re­de av­ta­ler om kon­ser­ter i USA i mars nes­te år, in­klu­dert fes­ti­va­len South By Sout­hwest i Aus­tin, Texas.

Nes­te uke kom­mer en ny an­led­ning til å se Das Body. På Camp In­die på klub­be­ne Blå og In­gen­steds, som er Øya­fes­ti­va­lens are­na for helt ny norsk mu­sikk. Med valg­fri bil­lett­pris, di­rek­te til grup­pe­ne pub­li­kum sy­nes for­tje­ner det mest. Men in­die, det er et ord vi ikke bru­ker her i avi­sa, for­di det er rib­bet for all me­ning. Das Body vet ikke helt hva de skal si, de hel­ler.

– Det er in­gen som kan for­kla­re hva in­die er. Kan­skje en an­tyd­ning om at noe er nytt el­ler hipt, men det har nok in­gen ef­fekt len­ger, me­ner de. Das Body kan vel en­kelt og greit pas­se­re som ei pop­grup­pe.

Og hva med de­res eget navn? Das Body for­kla­res som en kom­bi­na­sjon av «litt form, og litt trøkk», en­gelsk og tysk, som grup­pa sy­nes skal ut­ta­les på or­dent­lig norsk. Dass Båd­di, lik­som. Vi gle­der oss til å høre folk si det i ut­lan­det. ■

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.