En mer rett­fer­dig ver­den

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Takter - Geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

enda mer do­mi­ne­ren­de i det to­ta­le mu­sikk­bil­det. I et strømme­venn­lig land som Nor­ge er det­te for­kla­rin­gen på at de tre sto­re plate­sel­ska­pe­ne tar inn 87 pro­sent av års­om­set­nin­gen i bran­sjen, mens alle de and­re, mind­re sel­ska­pe­ne får de al­ler fles­te no­mi­na­sjo­ne­ne til Spelle­mann­pri­sen, og står for den sto­re bred­den i mu­sikk­li­vet. Sam­men­slut­nin­gen av uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­skap, FONO, set­ter det­te nå som sitt vik­tigs­te ar­beids­om­rå­de: «En ny og mer rett­fer­dig mo­dell for for­de­ling av stre­am­ing­inn­tek­ter», som de skri­ver selv. De har også støt­te fra de to and­re sen­tra­le grup­pe­rin­ger i bran­sjen, NOPA (for­enin­gen for kom­po­nis­ter og tekst­for­fat­te­re) og Gra­mart (in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen for ar­tis­ter).

Etter da­gens mo­dell får ikke mu­sikk for mer spe­si­elt in­ter­es­ser­te lyt­te­re en­gang pen­ge­ne fra dis­se spe­si­elt in­ter­es­ser­te lyt­ter­ne. Al­ter­na­ti­vet til det­te vil­le va­ere en så­kalt «bru­ker­sen­trisk» mo­dell. Der den en­kel­te kun­des pen­ger går til den mu­sik­ken de vir­ke­lig har hørt på. Har du et abon­ne­ment på en strømme­tje­nes­te, men bare hø­rer på grup­pa Da­gens Ung­dom (se nes­te side) noen gan­ger i uka, så skal dine pen­ger gå til dem. Ikke til Dra­ke, Post Ma­lo­ne og Aria­na Gran­de, for­di om un­ge­ne til na­bo­en har spilt dis­se om og om og om igjen på har­de li­vet hver enes­te dag.

På By­larm i vin­ter hør­te vi om en kom­pa­ra­tiv ana­ly­se gjort for fins­ke mu­sikk­or­ga­ni­sa­sjo­ner, som vis­te at en bru­ker­sen­trisk om­leg­ging vil­le gi be­ty­de­li­ge om­for­de­lin­ger av ut­be­ta­lin­ge­ne fra strømme­tje­nes­te­ne, na­er­mest som mu­sikk­bran­sjens «fair tra­de». Det ar­gu­men­te­res til og med for at det­te vil gjø­re bru­ken av hele strømme­sys­te­met mer gjen­nom­sik­tig. Noe den sis­te uka har vist nød­ven­dig­he­ten av. Både Fono og Gra­mart an­meld­te ons­dag Ti­dal til Øko­krim for ma­ni­pu­ler­nig av strømme­tal­le­ne gtil Ka­nye West og Beyonce.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.