VOLUM 11

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Takter - Twit­ter: @Geirrakvaag

Mu­sikk­bran­sjen skjel­ver vi­de­re etter for­ri­ge ukes av­slø­ring i Da­gens Na­e­rings­liv om at lyt­ter­tal­le­ne til al­bum med Beyoncé og Ka­nye West har va­ert opp­blåst på strømme­tje­nes­ten Ti­dal. Ti­dal har fort­satt ikke gjort noe syn­lig for­søk på å ren­vas­ke seg, bort­sett fra å hev­de at tal­le­ne er feil. Slik ma­ni­pu­le­ring av lyt­ter­tal­le­ne til en­kel­te ar­tis­ter gir dis­se høy­ere inn­tek­ter fra tje­nes­ten. De økte ut­be­ta­lin­ge­ne må gå på be­kost­ning av alle de and­re ar­tis­te­ne. Ikke rart at noen av dem har be­gynt å trek­ke mu­sik­ken sin fra Ti­dal i pro­test.

Nå er det­te nep­pe noen av dis­se and­re ar­tis­te­ne som kom­mer til å mer­ke det­te på sine egne ut­be­ta­lin­ger i prak­sis. De får nem­lig vel­dig lite fra før. Av­reg­nin­ge­ne hos alle strømme­tje­nes­te­ne er inn­ret­tet slik at de størs­te pop­ar­tis­te­ne al­le­re­de får en ufor­holds­mes­sig mye stør­re del av kaka enn det som er rett­fer­dig. Ut­be­ta­lin­ge­ne er be­reg­net etter en så­kalt «pro ra­ta»-mo­dell, ba­sert på ar­tis­te­nes an­del av­spil­lin­ger på ver­dens­ba­sis. Det­te kan over­fla­disk sett vir­ke greit nok. Når man ser nøy­ere etter hvor­dan folk bru­ker mu­sikk blir bil­det an­ner­le­des. Da blir de størs­te ten­årings­fa­vo­rit­te­ne vin­ner­ne på be­kos­ting av alle de and­re.

Den rå­den­de «pro ra­ta»mo­del­len, inn­ført i strømme­al­de­rens start­fase for­di den var enk­lest, har gjort hit­kul­tu­ren

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.