Beste­mors rap­per-unge

Al­bu­m­ak­tu­el­le Pasha Nad­ja­fi li­ker å tro han er «Nor­ges sø­tes­te rap­per». Mu­sikk­in­ter­es­sen var det beste­mo­ren som ga ham.

Dagsavisen Fremtiden - - Nye Takter - IDA MAD­SEN HEST­MAN ida.mad­sen.hest­man@dags­avi­sen.no

Alle rap­pe­re me­ner de er noe. Pasha Nad­ja­fi har alt er­k­la­ert seg selv som Nor­ges sø­tes­te rap­per.

– Jeg står fort­satt for det. Jeg tror in­gen er sø­te­re enn meg. Jeg står for det fort­satt. Jeg bare sy­nes det er gøy å si det. Også er jeg det. De and­re kan prø­ve, men de kom­mer ald­ri til å kla­re det, sier han.

Jern i il­den

Mu­sikk­ma­ga­si­net NME har ikke tatt med søt­hets­fak­to­ren i sin be­skri­vel­se, men de kal­ler ham en av spyd­spis­se­ne i nord­euro­pe­isk rap. Han er også blitt lagt godt mer­ke til av fle­re uten­lands­ke medi­er. Ny­lig gjor­de han en opp­tre­den på Spot­fes­ti­va­len i Dan­mark. Til som­mer­en blir det kon­sert på Vin­je­rock, og Stryne­fes­ti­va­len, blant an­net. Før det skal han spil­le un­der X Ga­mes for tred­je gang, og til uka blir det an­non­sert hvil­ken stør­re ame­ri­kansk rap­per han skal ha et kon­sert­sam­ar­beid med i juni.

Men først skal Oslo-rap­pe­ren slip­pe sitt and­re al­bum, «Park», etter de­bu­ten «Bode­ga» fra 2016. Denne gan­gen har han fått as­si­stan­se fra ar­tis­ter som Jer­ry Folk, Soul Gem og Ji­mi So­mewhe­re. Sto­re de­ler av al­bu­met er pro­du­sert av Couch­e­ron.

– Bare piss

– Han er grun­nen til at jeg er her jeg er i dag. Han har pro­du­sert nes­ten halve al­bu­met. El­lers har jeg va­ert i stu­dio med mas­se for­skjel­li­ge folk de sis­te to åre­ne, og job­bet, og la­get mas­se skis­ser og ide­er og sam­let alt sam­men opp det sis­te halve året.

– Den røde trå­den er opp­tak fra kon­ser­ten min på Park­teat­ret gjen­nom hele al­bu­met. Du hø­rer hvor­dan det star­ter og en­der gjen­nom energi­ni­vå­et. Men det var ikke vel­dig plan­lagt. Det kom av seg selv da vi job­ba med det.

– Du har ikke noe mer over­ord­na tema på al­bu­met?

– Nei, jeg rap­per bare piss.

– Hvor­for skal vi høre på deg, hvis du bare rap­per piss?

– For­di det hø­res drit­fett ut. Opp­rin­ne­lig had­de jeg noen lå­ter med per­son­li­ge te­ma­er, men jeg valg­te å drop­pe de fra al­bu­met. Jeg føl­te ikke det pas­set med de and­re. Jeg vil­le ha mer fo­kus på en god vi­be. Det­te vil jeg skal bli det sto­re som­mer-al­bu­met 2018.

MTV og beste­mor

Mu­sikk­in­ter­es­sen hans var det beste­mo­ren som star­ta.

– Beste­mor els­ker pop­mu­sikk. Hun føl­ger all­tid med på pop­kul­tur og sånt. Da vi først kom til Nor­ge, var MTV det enes­te hun kun­ne se på som hun for­sto, for­di det var mu­sikk. Det sto på 24/7. Hun bruk­te å rope på meg når fa­vo­ritt­mu­sik­ken min kom på.

Det gikk mye i Emi­nem og Ma­don­na.

– Også hus­ker jeg en Ge­or­ge Michael­mu­sikk­vi­deo.

Han re­fe­re­rer til den kon­tro­ver­si­el­le «Out­side» fra 1998.

– Jeg så på den og spur­te «Hva er det de dri­ver med, beste­mor?». Hun ut­brøt «nei!», og holdt meg for øyne­ne.

Drøm­men om å bli rap­per har Nad­ja­fi hatt si­den han gikk i 3. klas­se på barne­sko­len. Der­for bruk­te han kon­fir­ma­sjons­pen­ge­ne på å byg­ge sitt eget stu­dio i kjel­le­ren.

– Jeg kjøp­te ikke mo­ped, akku­rat. Jeg har ikke noen in­ter­es­se av det. Og mye av ut­sty­ret jeg kjøp­te da, har jeg fort­satt.

Emi­nem og Ice Cu­be

Han var tid­lig in­spi­rert av Emi­nem, Ice Cu­be og 2Pac. Men i dag er han litt usik­ker på hvem in­spi­ra­sjons­kil­de­ne er, for det er så mye.

– De har satt sine spor i meg, og de er in­spi­ra­sjon fort­satt. Men jeg hø­rer på mye nytt og jeg har lyst til å høre ting jeg ikke har hørt før. Det er mye mer sin­gel-ba­sert i dag. Du kan for ek­sem­pel like én låt av en ar­tist, og ikke like res­ten. I denne Spo­ti­fy-al­de­ren er det så mye som er va­riert.

En ting er sik­kert:

– En mu­sikk­vi­deo kan end­re min me­ning om ei låt. En låt jeg sy­nes er dår­lig, kan end­re mitt inn­trykk der­som vi­deo­en er fin. Jeg tror det bare hand­ler om hvor­dan man pre­sen­te­rer låta, at den gir et stør­re inn­trykk på deg når den også er vi­su­ell. Der­for me­ner jeg det er bed­re å ha en vi­deo til ei låt, enn å ikke ha det.

Jeg rap­per bare piss. Pasha Nad­ja­fi

Oslo-rap­pe­ren Pasha Nad­ja­fi slip­per sitt and­re al­bum, «Park» 25.mai, to år etter de­bu­ten «Bode­ga» fra 2016. FOTO: CHRIS­TI­AN ZERVOS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.