En lyk­kens dag

Du skal ha en por­sjon flaks el­ler i det mins­te tål­mo­dig­het for å få tak i le­ven­de sjø­kreps. Når du fin­ner dem, er det lykke­da­gen din.

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

Fers­ke sjø­kreps kan det vir­ke som res­tau­ran­te­ne har ene­rett på – men slik er det ikke. Noen fiske­bu­tik­ker med skjell på brøs­tet tar inn kreps når det er noe til­gjen­ge­lig, el­ler på kun­dens be­stil­ling. Ikke un­der­vur­der mu­lig­he­te­ne til å få akku­rat det du øns­ker hvis du be­stil­ler et par da­ger i for­vei­en. An­be­fa­les sterkt!

Av gam­mel vane ko­kes mye av sjø­krep­sen om bord i bå­te­ne el­ler på bakkjøk­ke­net i fiske­bu­tik­ke­ne. Ikke et vondt ord om ny­kokt sjø­kreps, men se­riøst: Det er hund­re gan­ger bed­re å til­be­re­de dem fra rå til­stand. Gril­le­de skall­dyr ge­ne­relt, pens­let med gla’ smør (hvit­løk, si­tron og smør), gjør alle gjes­te­ne og hele nabo­la­get skrubb­sult­ne og lett sur­re­te bare av luk­ten som brer seg fra gril­len. Sma­ken av kreps og and­re skall­dyr for­ster­kes kraf­tig ved gril­ling, på lin­je med for ek­sem­pel løk. Ko­ker man en løk i vann, sma­ker den jo in­gen­ting. Ste­ker man sam­me lø­ken gyl­len­brun i litt smør, er vi smaks­mes­sig i en helt annen di­men­sjon.

Når man tus­ler gate­langs på kvelds­tid i Sør-euro­pas kyst­byer, kjen­ner man ofte en ui­mot­ståe­lig duft fra kjøk­ke­net. Den stam­mer i de fles­te til­fel­ler fra gril­let sjø­mat. Både gam­bas (kjempe­re­ker), re­ker, skjell, blek­k­sprut, kreps og hum­mer går selv­føl­ge­lig rett på kull­gril­len. Ikke oppi vann!

Det er ikke bare sjø­krepskjøt­tet og smø­ret som gir smak, men også kul­let og skal­let. Kull er na­er­mest et eget fag i seg selv. Nå sel­ges det mer og mer kull av «res­tau­rant­kva­li­tet», som er opp­delt i stør­re klum­per, sma­ker mer og to­talt sett er bed­re enn det fli­se­te kul­let el­ler de pro­ses­ser­te bri­ket­te­ne man bru­ker hjem­me. Det tar litt mer tid å fyre opp det gode kul­let, til gjen­gjeld hol­der det seg varmt og glø­den­de leng­re! Skal­let blir litt svidd un­der gril­lin­gen, da pro­du­se­res det røyk som set­ter en ui­mot­ståe­lig smak på kjøt­tet.

Det er all­tid godt med noe sprøtt i et mål­tid. Den rol­len tar gril­let spi­rall­off el­ler ski­ver av ba­gett lett. Noe grønt skal vi også ha. I dis­se da­ger er det nes­ten en selv­føl­ge at man bru­ker nors­ke as­par­ges til all grill­mat. Lett til­gjen­ge­lig, lett å lage og kjem­pe­lett å like. De pas­ser rett og slett til alt, som frua sa om de nye skoa.

Bare duf­t­en av gril­le­de sjø­kreps er nok til å lok­ke fram sult og sy­den­stem­ning. FOTO: CARL MAR­TIN NORDBY

ØY­VIND HJELLE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.